Walne Zebranie Delegatów

 W dniu 25.06.2021 w godzinach 15.00 – 17.00 W Instytucie Elektrotechniki przy ulicy Pożarskiego ( naprzeciwko Lidla) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów WTUTW. Społeczność Uniwersytcką będą reprezentować delegaci. Do nich prosimy zgłaszać wszelkie sprawy, które chcielibyście poruszyć. Lista delegatów tutaj.

Korzystamy z uprzejmości Instytutu Elektrotechniki. Obowiązuje reżim sanitarny tzn. maseczki + dezynfekcja rąk (nasze środki, maseczki własne) przy wejściu. Przychodzimy max. 15 min przed rozpoczęciem zebrania.

Wchodzimy przez portiernię. Będą nasze osoby, które pokierują Wami. Należy podpisać się na dwóch listach przed wejściem na teren Instytutu: Liście uczestników WZD (dla Instytutu, zamiast wpisywania się do ich książki wejść) oraz na listach dla nas: Liście Delegatów (głównej lub rezerwowej) lub wpisać się i podpisać na Liście innych uczestników WZD.

Sekretarz WTUTW Elżbieta Madejska

Lista Delegatów

Sprawozdanie komisji rewizyjnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

działającej na podstawie § 21 Statutu Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Warszawie, ul. Żagańska 1, dotyczące oceny działalności merytorycznej Zarządu za rok akademicki 2020/2021 oraz działalności finansowej za rok obrachunkowy 2020.

W roku obrachunkowym 2020 i akademickim 2020/2021 działała w składzie:

Przewodnicząca – Urszula Mastej

Zastępca            – Stefan Kasprzak               

Członek              – Stanisława Gałązka 

Komisja Rewizyjna w dniu 11.06.2021 r. dokonała oceny pracy Zarządu WTUTW, wybranego w dniu 17.06.2019r, na podstawie następujących dokumentów:

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

  • rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r,

  • księgi rachunkowe wraz z zestawieniem obrotów i sald za okres od 01.01.2020–31.12.2020

  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 15.06.2020 r.

  • Sprawozdanie merytoryczne Zarządu WTUTW za rok akademicki 2020/2021

  • Informacja Zarządu o dochodach i wydatkach w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Zarząd Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku reprezentowały:

Barbara Bednarska                        Prezes

            Elżbieta Chomicka                         Wiceprezes

            Maria Jasińska                                Wiceprezes

            Elżbieta Madejska                           Sekretarz

            Barbara Pazik-Zajer                       Skarbnik

Funkcje Zastępców Członków Zarządu pełniły:

            Zofia Grajwoda,

            Anna Olęcka,

            Ewa Sękowska,

            Teresa Studnicka.

W roku akademickim 2020/2021 działa w WTUTW Rada Słuchaczy, którą tworzą Starostowie Grup. Rada wyłoniła przewodniczącą i jej zastępcę:

            Iwona Wolfart,

            Ewa Czabajska.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd i Rada Słuchaczy pracowały z pełnym zaangażowaniem. Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Słuchaczy wnieśli istotny wkład w realizację statutowych zadań WTUTW bez pobierania wynagrodzenia.

W siedemnastym roku akademickim funkcjonowania WTUW były realizowane liczne kierunki działań w wielu dziedzinach zainteresowań członków Uniwersytetu w ramach środków finansowych będących w dyspozycji. Opis działalności zawiera Sprawozdanie Zarządu WTUW zamieszczone na stronie internetowej WTUTW www.u3wawer.com.pl a także dostępne w sekretariacie Uniwersytetu.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, osobistych spostrzeżeń członków Komisji Rewizyjnej, nasza ocena przedstawia się następująco:

W roku obrachunkowym 2020 oraz akademickim 2020/2021 do Komisji Rewizyjnej nie wpłynął żaden ustny lub pisemny wniosek o charakterze skargi lub niskiej oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia. O zadowoleniu słuchaczy świadczy znacząca liczba słuchaczy uczestnicząca w organizowanych zajęciach a zamieszkała nie tylko na terenie Dzielnicy Wawer.

W roku akademickim 2020/2021, Zarząd w ramach działalności statutowej zajmował się m.in:

– pozyskiwaniem środków finansowych od organizacji samorządowych

– wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2020

– utrzymywaniem dobrych relacji partnerskich z organami władzy rządowej i samorządowej

Pozytywnym działaniem Zarządu jest też dobra i koleżeńska atmosfera w WTUTW.

Ocena szczegółowa

Aby realizować zadania merytoryczne i organizacyjne, Zarząd skutecznie pozyskiwał zewnętrzne wsparcie finansowe. W wyniku tych działań Uniwersytet otrzymał w 2020 r. ogółem dotacji i grantów 79.997,01 zł, w tym 52.000,00 zł z Urzędu Miasta St. Warszawy, 12.319,00 z Urzędu Miasta st. Warszawy na doposażenie, 10.719,59 zł Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz 4.958,42 zł – darowizny.

Zarząd opracowywał i składał w ustalonych terminach skutecznie wnioski o dotacje oraz sprawozdania z wykorzystania w/w dotacji.

Oceniając sprawozdania merytoryczne za rok akademicki 2020/2021, finansowe oraz bilans za rok obrachunkowy 2020 i dokumenty finansowo księgowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

 1. Przychody ogółem w roku obrachunkowym 2020 wyniosły 193.760,97 zł (w tym składki, wpisowe i darowizny w kwocie 37.373,42 zł co stanowi 19% przychodów)
 2. Wpłaty w 2020 roku z PIT 2019 z tytułu 1% wyniosły 1.560,00 zł
 3. Koszty działalności statutowej w roku obrachunkowym 2020 wyniosły 157.618,59 zł
 4. Wynik na działalności statutowej w roku obrachunkowym 2020 wyniósł 36.142,38 zł
 5. Koszty działalności administracyjnej wynoszą 28.782,85 zł
 6. Wynik bilansowy w roku obrachunkowym 2020 wyniósł 8.870,68 zł

Należy podkreślić, że od 2017 roku wynik finansowy jest dodatni co świadczy o gospodarności Zarządu. Sukcesywnie zmniejszane są koszty administracyjne. Ponadto WTUTW zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami ustawowymi, jako pracodawca opłaca część składek ZUS w przypadku umów zlecenia, co powiększa koszty działalności.

Księgi rachunkowe w badanym okresie prowadziło Biuro Rachunkowe PROWENT, posiadające wymagane uprawnienia, Z biurem współpracuje Skarbnik WTUTW Barbara Pazik-Zajer.

WTUTW posiada konto w Santander Bank Polska S.A. Rozliczenia na tym koncie są systematycznie monitorowane przez Biuro Rachunkowe PROWENT.

Na podstawie informacji Zarządu o dochodach i wydatkach, Komisja stwierdza racjonalną gospodarkę finansami w bieżącym roku. Szczegółowe dane finansowe za 2021 r. będą ustalone po zakończeniu roku obrachunkowego 2021

Analizując dokumenty finansowo-księgowe oraz sprawozdania z działalności finansowej w roku obrachunkowym 2020 i merytorycznej w roku akademickim 2020/2021 Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 31 grudnia 2020 roku zakończyło siedemnasty rok obrachunkowy, a w roku bieżącym rozpoczęło osiemnasty. Towarzystwo zgodnie z wymaganiami przepisów ustawowych o stowarzyszeniach, prowadzi dokumentację finansową i sporządza bilanse oraz sprawozdania finansowe na koniec roku obrachunkowego.

Komisja Rewizyjna sprawdzała dokumenty kasowe, bankowe, faktury, umowy o dzieło i na zlecenie oraz dokumentację planistyczną, związaną z prowadzoną działalnością statutową w 2020 roku. Żadnych nieprawidłowości merytorycznych nie stwierdzono.. Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo. WTUTW nie zatrudnia pracowników etatowych. Działalność merytoryczna jest prowadzona na zasadzie umów o dzieło lub umów zlecenia zawieranych z wykładowcami i innymi osobami.

Umowy są zawierane zgodnie z aktualnymi wymogami. Każda umowa zlecenia jest obciążona składkami ZUS.

Na koniec roku akademickiego 2020r. Uniwersytet zrzeszał 383 osób. W  porównaniu do ubiegłego roku ilość słuchaczy roku akademickiego 2020/2021 zmniejszyła się do 283 osób.

Słuchacze Uniwersytetu, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, korzystali z różnego rodzaju zajęć, wykładów, imprez kulturalnych w formule online.

Dodatkowe  przychody z tytułu 1% wyniosły 8.610,61 zł. Część przychodów w kwocie 4.697,00 zł zostało przeznaczonych na dofinansowanie zajęć kulturalnych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2020 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami). Wyniki kontroli stanu gospodarowania środkami finansowymi w 2020r. dają podstawę do oceny pozytywnej.

Komisja Rewizyjna sprawdzała dokumenty kasowe, bankowe, faktury, umowy o dzieło i zlecenia oraz dokumentację planistyczną związaną z działalnością statutową.

Zmiana Zarządu na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r. nie wpłynęła negatywnie na stan finansów i działalność WTUTW. Gospodarka finansami w roku 2020 i pierwszych miesiącach 2021 r, była prowadzona racjonalnie. W przyszłym roku obrachunkowym będzie można ocenić wpływ zawieszenia działalności Uniwersytetu z powodu zagrożenia epidemiologicznego na stan finansów Uniwersytetu.

Pomimo tego że nie mogły się odbywać wykłady plenarne, lektoraty, zajęcia komputerowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze itp.,  Zarząd podjął działania mające na celu realizację przyjętych założeń programowych. Wykłady plenarne, lektoraty, warsztaty komputerowe, gimnastyka są prowadzone online i finansowane z dotacji miasta. Niestety z części zajęć  ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, zrezygnowano do czasu zniesienia ograniczeń.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że przez cały okres obrachunkowy 2020 i rok akademicki 2020/2021 Zarząd pracował i wykonywał swoje statutowe zadania z należytą starannością bez pobierania wynagrodzenia. Każdy z członków Zarządu, miał, zgodnie ze Statutem, jednoznacznie określone w Regulaminie Organizacyjnym zadania, których wykonywanie wymagało dużego zaangażowania.

Współpraca Komisji Rewizyjnej z Zarządem przebiegała na zasadach partnerstwa. Zalecenia i wnioski Komisji były przez Zarząd realizowane bez nieuzasadnionej zwłoki.

Na podstawie wyżej przedstawionych faktów, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu w okresie obrachunkowym 2020 i roku akademickiego 2020/2021 oraz na podstawie § 20 ust.2 pkt 2 Statutu wnosi:

 1. o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu wybranych na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 17.06.2019 r

Barbara Bednarska                  Prezes

Elżbieta Chomicka                   Wiceprezes

                  Maria Jasińska                          Wiceprezes

                  Elżbieta Madejska                    Sekretarz

                  Barbara Pazik-Zajer                 Skarbnik

 1. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie  słuchaczy sprawozdań Zarządu WTUTW z   działalności merytorycznej i finansowej za rok obrachunkowy 2020 oraz informacji o działalności merytorycznej za rok akademicki 2020/2021
 1. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący                  – Urszula Mastej ………………………………………

Z-ca Przewodniczącego    – Stefan Kasprzak………………………………………

Członek                                – Stanisława Gałązka………………………………….

Warszawa, 11.06.2021 r.

Sprawozdanie merytoryczne

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE

                      z pracy  ZARZĄDU  WTUTU w  roku akademickim  2020/2021

I.METRYCZKA:

1. Nazwa organizacji:  Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

2. Forma  prawna:      stowarzyszenie rejestrowe,

3. Rejestracja:  31. 03. 2004, KRS –  0000202244,  NIP – 952 195 80 93,

     REGON – 015766940

4. Status:  Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ) od  06.09.2006

5. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa,

6. Członkowie: na dzień 30.05.2021 283 osoby:

    wg płci:  kobiety 236, mężczyźni 47;   wg wieku – jesteśmy uniwersytetem

    dwupokoleniowym  w przedziale 50+ do 90+.

    Taka struktura wiekowa wymaga znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby

     satysfakcjonowała wszystkich słuchaczy

7. Władze WTUTW  – wybrane na kadencję 2019 –2021 w dniu 17 czerwca 2019:

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska, wiceprezesi – Elżbieta Chomicka i Maria Jasińska, sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Ewa Sękowska, DorotaPietrek(2020), Teresa Studnicka, Dorota Kowalówka (2020)

Komisja rewizyjna:  przewodniczący – Urszula Mastej, zastępca – Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka

8. Rada słuchaczy – tworzą ją wybieralni starostowie grup,

 Przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska (w r. 2018)

II.   DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Rok akademicki 2020/2021 jest 17 rokiem działalności WTUTW.

Sprawozdanie za rok 2019/20 złożone na walnym zebraniu ( 20.08 2020) zostało przyjęte i  Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie   nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu. Wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi przedłożonymi przez Komisję Wniosków  podstawą do zbudowania programu na rok 2020/2021 i z tego składamy sprawozdanie.

Epidemia  i związane z nią obostrzenia epidemiologiczne, zakaz zgromadzeń i lockdown uniemożliwiły nam realizację zamierzonego celu. Zajęcia odbywały się w formule online. Słuchacze mogli się spotykać jedynie  na spacerach nordic-walking. Część zajęć sekcji malarskiej odbywała się w realu  w plenerze w Ośrodku w Helenowie.

I. EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez:  wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe.

Wykłady plenarne

Rezultat jaki chcieliśmy osiągnąć przez dobór tematów wykładów  to podniesienie wiedzy humanistycznej, zdrowotnej i cyfrowej, przybliżenie pojęcia ekologii, podniesienie poziomu wiedzy o życiu i kulturze ludzi w różnych rejonach świata. Pomimo lockdownu  mogliśmy dbać o sprawność fizyczną uczęszczając na zajęcia gimnastyczne online i uczestnicząc w co piątkowych spotkaniach Nordic walking. Poszerzając kompetencje cyfrowe zdobyliśmy możliwość szerszego korzystania z internetu i wykorzystania wielu możliwości naszych smartfonów.  Uczestnicząc w wykładach na których zapoznawaliśmy się z kulturami, zabytkami i cudami Świata,  nabraliśmy chęci do podróżowania i zdaliśmy sobie sprawę ile jeszcze możemy się nauczyć i zobaczyć.

W roku akademickim 2020/2021  braliśmy udział w 29 wykładach z czego 9 było dedykowanych dla seniorów przez jednostki edukacyjne Urzędu miasta, UOUTW, i Instytutu Reumatologii.

Tematyka Wykładów:

Przybliżenie pojęcia ekologii – 4 wykłady bezpłatne: „Klimatyczne fakty i mity”, „Czy czas budować nową arkę”, „Tropem ostatniego lądolodu” z Centrum Edukacji Radom i „Droga odpadów”- Urząd m.st Warszawy.

Wykłady prozdrowotne 1 raz w miesiącu (bezpłatne):

Czwartkowe spotkania z geriatrą, reumatologiem i rehabilitantem organizowane przez Zakład Gerontologii Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Świadome odżywianie – prof. Ewelina Hallman z SGGW mówiła o związkach bioaktywnych w warzywach i owocach.

Wykłady psychologiczne prowadzone przez Stowarzyszenie Syntonia, mające pomóc naszych członkom w radzeniu sobie z pandemią, finansowane z dotacji miasta. Tematy wykładów:

„Co warto wiedzieć o stresie i stresie w pandemii”, „Poznaj niektóre sposoby radzenia sobie ze stresem”, „Pułapka myśli-jak mimo pandemii zapanować nad rozmyślaniem i zachować pogodę ducha”.

Wykłady społeczne  2 wykłady bezpłatne, 1 płatny z dotacji miasta

„Kropla drąży skałę jak ruchy społeczne mogą zmieniać świat” wykład UOUTW ,

„Demokracja po przejściach-Ameryka po wyborach 2020” wykład UOUTW,

„Tożsamość człowieka w ponowoczesnej rzeczywistości”

Cykl muzykologiczny – 4 wykłady finansowane z dotacji miasta

„Wiłkomirscy-rodzinne muzykowanie”, „Wiedeń-muzyczny  salon Europy”,

„Fascynacje muzyczne Adama Hanuszkiewicza”, „Polak-Węgier dwa bratanki”.

Pozostałe wykłady płatne z dotacji miasta lub bezpłatne:

 1. Wielcy budowniczowie Warszawy – Józef Sigalin
 2. Słowianie – mit i rzeczywistość
 3. Tyrmand cz.2
 4. Parki Narodowe USA
 5. Podróże po Azji płd-wsch.” cz1  (bezpłatny)
 6. Podróże po Azji płd-wsch.” cz2  (bezpłatny)
 7. Duchowni na dworze St. Augusta Poniatowskiego
 8. Florencja-miasto muzeum
 9. Królewskie rezydencje na Śląsku
 10.  Wenecja dobroczynność i sztuka
 11.  Powstańcy w obozach jenieckich  (bezpłatny)
 12.  Miłość Staropolska
 13.  Rosja jako cywilizacja
 14.  Leonardo da Vinci
 15.  Dwie damy książąt Czartoryskich (bezpłatny)

Średni udział słuchaczy w wykładach 54 osoby.

Wykłady Muzealne – prowadzone przez Beatę Artymowską, cykl 7 spotkań

o historii i zabytkach najważniejszych miast europejskich.

 1. Elegancja Francja – Paryż
 2. Watykan państwo Papieży
 3. Werona miasto Romea i Julii
 4. Padwa – miasto świętych i uczonych
 5. Florencja Miasto banków i artystów
 6. Drezno w blasku Złotego Jeźdźca
 7. Wenecja Stolica Dożów 

Średnia oglądalność – 74 osoby,  płatne z dotacji miasta

Lektoraty

Odbywały się w formule online. Mieliśmy 2 grupy j. hiszpańskiego: grupa podstawowa – 12 osób, zaawansowana – 14 osób. Na lektoraty j. angielskiego uczęszczało 133 osoby, w 8 grupach na różnym poziomie.

 Lektoraty  finansowane były z dotacji miasta i wpłat słuchaczy.

Warsztaty komputerowe

Kontynuacja kursu komputerowego online – 1 grupa 13 osób, płatne z dotacji miasta.

Wykłady ogólne dla seniorów, nie można określić liczby naszych uczestników:

Festiwal kompetencji cyfrowych – organizator Telewizja Pokolenia

Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji – Krajowy Instytut Gospodarki  Senioralnej

Nowoczesny Senior – smartfon, aplikacje – Urząd m .st. Warszawy

II. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ  I  UDZIAŁ W KULTURZE

Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samooceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały  23 osoby. Podczas epidemii malarki miały zajęcia online i plenerowe. Podczas wakacji malarki były na plenerze w Osiecku. Ich twórczość plenerową podziwialiśmy na wystawie online, zorganizowanej przez WCK. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne  jest ich widzenie świata. Zespół malarek oprócz rozwijania swoich pasji wspiera i organizuje akcje charytatywne. W zorganizowanej przez siebie akcji zbierania pieniędzy  na jedzenie dla kotów z Koterii zlicytowały swoje obrazy i wsparły Koterię kwotą 1000zł. Po ogłoszeniu zbiórki na leczenie chorego Franka również oddały na licytację swoje obrazy. Wiele radości sprawiają  kartami świątecznymi, własnoręcznie malowanymi, które wysyłamy wraz z Życzeniami od naszego Uniwersytetu.  Finansowanie:  grant z UD Warszawa Wawer i darowizny uczestniczek zajęć.

Warsztaty śpiewu

Z powodu epidemii nie odbywały się zajęcia zespołu wokalnego, ale mamy nadzieję, że w następnym roku akademickim nasz chór będzie znów uświetniał śpiewem nasze spotkania i uroczystości.

Udział w życiu kulturalnym Warszawy

W okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z ponad 40 biletów do teatru w ramach programu Obywatel Senior, do którego przystąpiliśmy wspólnie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Korzystaliśmy z darmowych ofert teatralnych online – 4 oferty: „Matka i córka”, „Eko senior”, „Wielkie dzieło” i „Manifest pokoleniowy, Damy i huzary”. Zachwycaliśmy się pięknym koncertem z okazji Dnia Kobiet z  Zamku Królewskiego, zorganizowanym przez Mazowiecki Teatr Muzyczny. Braliśmy udział w obchodach 76 rocznicy Powstania Warszawskiego „Godzina W w Wawrze”. W październiku odbyła się coroczna impreza, tym razem online  na Służewcu, był konkurs kapeluszy, w którym udział brały nasze dziewczyny i odniosły sukces. Irena Strzała zastała Miss  Kapelusza, Ala Jurczyk weszła do finału, a Teresa Bojanowicz do półfinału. Myślę, że ich konkurentki w konkursie na długo zapamiętają nasz Uniwersytet.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.

 Formy realizacji: 2 wykłady przedstawione powyżej, gimnastyka, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.

Gimnastyka – ćwiczyło 3  grupy, każda 2 razy w tygodniu po 1 godz.. Jedna grupa adresowana do sprawniejszych, realizowała program  zbliżony do aerobiku.  Łącznie ćwiczyło 65 osób. Finansowanie-dotacja, częściowo wpłaty słuchaczy. W czasie epidemii zajęcia prowadzone online.

Nordic walking – kilkunastoosobowa grupa ( liczebność zmienna ) spotykała się raz w tygodniu na kwalifikowany spacer,  poprzedzony ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności  indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Finansowanie dotacja miasta plus środki własne. W okresie  zakazu wychodzenia z domu spotkania nie odbywały się.

Zdrowie psychiczne

Warsztaty poprawiające samopoczucie, przedstawiające techniki radzenia sobie ze stresem. Przeprowadzono 4 warsztaty dla dwóch, kolejnych 10-cio osobowych grup, płatne z dotacji miasta. Tematy warsztatów: Trening  zmiany myślenia i kontroli nad zamartwianiem się”, „Trening relaksacyjny Jacobsona”,  „Ćwiczenia z uważności” i „Trening autogenny Schulza i prowadzona wizualizacja”.

Coś dla duszy

Warsztaty literackie z o. Wacławem Oszajcą – Czytamy Biblię, 4 dobre spotkania GRTATIS!!

IV. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załącznik 

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

 W okresie sprawozdawczym mieliśmy 2 spotkania integracyjne: 1 „leśne spotkanie” przy grillu – 55 osób,   2 wyjazdy do Powsina (2 grupy chętnych),  spacer po ogrodzie botanicznym PAN zakończony ogniskiem w Zimnych Dołach. 

Uwagi

Zajęcia nieodpłatne dla nas były finansowane przez  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wolontariat pracowniczy Urzędu m.st Warszawa, Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, program Obywatel Senior (Urząd Marszałkowski).

Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu  z dnia 04.06.2021

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska wiceprezesi Maria Jasińska, Elżbieta Chomicka sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Ewa Sękowska, Dorota Kowalówka, Dorota Pietrek, Teresa Studnicka.

KOMISJA REWIZYJNA:  przewodniczący – Urszula Mastej, zastępca — Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka

RADA  SŁUCHACZY:  przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska.

Do pobrania: załącznik o działalności turystycznejkliknij tutaj!

Informacja dotycząca zebrania sprawozdawczo wyborczego

Drodzy Słuchacze

 Do tego aby mogło się odbyć nasze bardzo ważne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze potrzebujemy 58 delegatów.
Apeluję do Was abyście zgłaszali do Doroty Pietrek swoje kandydatury do czwartku 17.06.2021.Zgłoszenie kandydatury 
nie oznacza bezwzględnej konieczności obecności. Jeśli coś Wam uniemożliwi uczestnictwo w zebraniu i nie będzie kworum, mamy możliwość ustanowienie drugiego terminu. Jest to bardzo ważne zebranie ,bez niego nie możemy wysłać sprawozdania finansowego. Przypominam, że skończyła się kadencja Zarządu. Prosimy o przedstawianie kandydatów ,na pewno będą zmiany zarówno w Zarządzie jak
i wśród zastępców członków. Serdecznie zapraszam do udziału w wyborach. Limit uczestników to 150 osób – zgodnie z obowiązującym  zarządzeniem  sanitarnym nie wlicza się do tej liczby osób zaszczepionych. Maseczki obowiązkowe .
tel.do Doroty Pietrek : 606 488 048

Wycieczka do puszczy kampinoskiej

Na 23 czerwca przewidziany jest wyjazd do Puszczy Kampinoskiej.

Zabieramy tylko osoby zaszczepione. Wyjazd, o godz. 8.00, z parkingu przy Lidlu w Międzylesiu.
Koszt wycieczki 40 zł od osoby.
Zgłoszenia przyjmuje Jasińska – kontakt 22/789-34-17 lub 605-248-481

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WTUTW

           25 czerwca 2021 godz.15.00 , II termin 15.15

odbędzie się w Instytucie Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28

            Sala konferencyjna na parterze.

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo w nim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres

     czerwiec 2020-czerwiec 2021

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

7. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem

     w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

8. Dyskusja.  UWAGI i wnioski do Komisji

9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

     Przyjęcia sprawozdania merytorycznego

     Przyjęcia sprawozdania finansowego

10. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

       przyjęcie uchwał

11. Wybory władz WTUTW,

       wybór Komisji Skrutacyjnej,

      ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne,

      prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa, członków zarządu

      i komisji rewizyjnej

     Przeprowadzenie wyborów osobno Prezes, członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji

     Rewizyjnej, członkowie KR

12. Protokół Komisji Skrutacyjnej

13. Wniosek Zarządu do Walnego Zebrania o nadanie godności

       Honorowego członka Uniwersytetu za szczególne zasługi dla WTUTW

14. Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

15. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania godności Honorowego członka Uniwersytetu

16. Zakończenie zebrania.