SPRAWOZDANIE MERYTORYTORYCZNE z pracy ZARZĄDU WAWERSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w r. akad. 2015/2016

 

I.METRYCZKA:

 1. Nazwa organizacji: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku,
 2. Forma prawna: stowarzyszenie,
 3. Rejestracja: KRS – 0000202244 ( 31. 03. 2004 ), NIP -952 195 80 93,
 4. Status OPP od 06.09.2006;
 5. Siedziba – Żegańska 1a, 04 -713 Warszawa;
 6. Członkowie: na dzień 16. 06. 2016 – 324 osoby;  we wrześniu 2015 przyjęliśmy 48 nowych członków, 6 osób nie ponowiło członkowstwa, 1 osoba zmarła. Członkowie wdłg  płci : kobiety – 89%, mężczyźni –11%.  Według wieku – jesteśmy Uniwersytetem dwupokoleniowym,  od 50+ do 90lat życia.  W przedziale:   50 – 59 lat ok. 13%,   60 -69 lat ok.44%,   70 – 79 lat ok. 43%  80 -90l.ok. 10%
 7. Władze WTUTW – pracujące w okresie sprawozdawczym zostały wybrane 16 czerwca 2015 w następującym składzie:

ZARZĄD : prezes – Teresa Bojanowicz,  wiceprezesi – Teresa Janota,  Maria Jasińska,  sekretarz – Barbara Bednarska,  skarbnik  — Barbara Pazik – Zajer;

Zastępcy  członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Alicja Machuderska, Elżbieta Madejska, Ewa Ligęza – Sieniarska, Barbara Wilczyńska

KOMISJA REWIZYJNA  – Przewodniczący – Janusz Leśniewski,  z-ca – Stefan Kacprzak, członkowie: Teresa Rekosz ,Zofia Chmielewska;

 1. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE —  realizowana jest poprzez: wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, wyjazdy edukacyjne;

Wykłady plenarne – odbywały się w każdy czwartek o godz.17.Ich tematyka wynikała ze zgłoszonych  zainteresowań   słuchaczy,  potrzeby posiadania wiedzy pomocnej w lepszej orientacji  we współczesnym świecie, zwiększenia umiejętności  oceny samego siebie  i  radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zrealizowaliśmy   następujące cykle tematyczne:  prozdrowotny – 5 wykładów ( psychiatria i neurologia – dr Wiktor Buczek psychiatra kliniczny,  zachowania prozdrowotne na co dzień – prof. Ewa Kozdroń  i p. Jolanta Szwalbe ), ekonomiczny -3 wykł ( budżet państwa, kryzysy ekonomiczne we współczesnym świecie – prof. Elżbieta Mączyńska ),

politologiczny – 3 wykł.( fundamenty państwa demokratycznego i jego instytucjonalne zabezpieczenie – prof. Tomasz Słomka ), varsavianistyczny – 3 wykł. ( od odbudowy do współczesności – red. Jerzy S. Majewski ), muzykologiczny -5 wykł ( związki literatury, filmu i muzyki – dr Igor Pogorzelski ).

Ponadto pojedynczymi wykładami odnieśliśmy się do ważnych  dla nas faktów historycznych i kulturowych – 1050 –lecia chrztu Polski (prof. Henryk Samsonowicz – Polska Piastów przed przyjęciem chrześcijaństwa), 150 lat Wawra ( mgr Ewa Andrzejewska – Wawerskie portrety ),Rok Sienkiewiczowski ( Noblista nieoficjalnie – dr Dobrosława Świerczyńska). O sztuce i kulisach dyplomacji mówiła prof. Genowefa Grabowska,  o Turcji Osmanów( w związku z popularnym serialem)-  mgr T. Bojanowicz, 2 wykłady poświęciliśmy Hiszpanii ( w związku z 12-sto dniową wycieczką),

Łącznie wysłuchaliśmy 27 wykładów, ilościowo plan został wykonany, natomiast w trzech przypadkach wykładowcy nie mogli być obecni ( choroba, wyjazd służbowy), co spowodowało zmianę tematu. W wykładach uczestniczyło średnio 90 osób.

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były jako zrealizowanie zainteresowań mniejszych grup słuchaczy. W Muzeum Narodowym    odbyło się 8 monograficznych wykładów poświęconych wybitnym artystom polskim, w  Zamku Królewskim  realizowaliśmy dwa cykle – Religie z czterech stron Świata 7 wykł i Portrety królow polskich – 5 wykł.w Muzeum Literatury 5 wykładów monograficznych dot. pisarzy XX wieku.  Mimo stworzenia warunków organizacyjnych do uczestnictwa w tych wykładach ( brak innych zajęć we środy muzealne) frekwencja nie była duża, co każe zastanowić się nad dotychczasową formułą wykładów muzealnych. Nie dotyczy ta uwaga Muzeum Narodowego (średnia frekwencja – 30 osób.).

Lektoraty – cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pracowało 10 grup – 7 jęz. angielskiego,  po jednej – niemieckiego,  rosyjskiego i hiszpańskiego ( od marca). Łącznie języków uczyło się ok. 120 osób. Każda grupa pracowała 1 x tyg. 2godz.lekcyjne.  Bardzo cieszy ta sytuacja – ponad 1/3 wszystkich słuchaczy ucząca się języków  —  bo nie tylko zdobywamy konkretne umiejętności ale, co być może ważniejsze, przedłużamy ponad wiek własna sprawność intelektualną.

Zajęcia  komputerowe – na ich organizację, treści i odpłatność zasadniczy wpływ miał ogólnomiejski  program przeciwdziałania e-wykluczeniu.  W I semestrze 20 osób początkujących uczestniczyło w zajęciach nieodpłatnych organizowanych przez stosowne biura Urzędu Miasta. Zajęcia odbywały się w bibliotekach ( Miedzeszyn, Anin, Praga Płd. ).Ponieważ był to pierwszy rok realizacji programu Przeciwko  e – wykluczeniu, nadal będzie się dopracowywać tę formę. Na wyposażenie seniorów w konieczne umiejętności, łącznie z dość rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi bazy materialnej, położono nacisk w warunkach koniecznych do spełnienia przy ubieganiu  się o kolejną trzyletnią dotację.

U nas pracowały dwie grupy zaawansowane, łącznie ok. 20 osób. Zajęcia prowadził p. Dawid Szumicki  realizujący program miejski, więc dobrze zorientowany w wymaganiach i możliwościach. Na kolejny rok potrzebne nam doposażenie techniczne m.in. swobodny dostęp do internetu, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Jasność własnych możliwości i koniecznych decyzji będziemy mieli po rozstrzygnięciu konkursu dotacyjnego

 1. DZIAŁALNOŚĆ w ZAKRESIE  KULTURY —

—- przebiegała na dwóch przenikających się płaszczyznach  — wewnęrznej, mającej na celu rozwój uzdolnień i artystycznych zainteresowań słuchaczy oraz  zewnętrznej – aktywizacji słuchaczy do korzystania z oferty kulturowej Miasta.

W okresie sprawozdawczym  pracowały dwa zespoły artystyczne – malarski pod kierunkiem p. Ewy Ilkiewicz – Domańskiej i   wokalny  pod kierunkiem p. Ewy Szpotakowskiej.  W  warsztatach malarstwa uczestniczyło stale 11 osób, mniej, niż w latach wcześniejszych. Kilka osób , zdobywszy podstawowe umiejętności w Uniwersytecie podąża własną drogą indywidualnego rozwoju, wystawia swoje prace i zbiera zasłużone wyrazy podziwu i uznania.  Bardzo nas to cieszy, życzymy Koleżankom i kolegom wielu sukcesów i mamy satysfakcję, że dobrze spełniamy cel naszego istnienia – stwarzać warunki do indywidualnego rozwoju przez sztukę.  Ż uznaniem i podziękowaniem  odnosimy się do faktu wskazywania Uniwersytetu jako początku własnej drogi artystycznej.

Nasi malarze pokazali swoje prace na poplenerowym wernisażu tradycyjnie w Klubie kultury „Anin” i tradycyjnie , jak co roku zrealizowali plener ( Kazimierz n/Wislą).

Zespól  wokalny (12 osób) występuje na naszych spotkaniach integracyjnych, uczestniczył w Wojewódzkim przeglądzie zespołów senioralnych otrzymując w nim wyróżnienie.

O nasze „bycie na bieżąco” w zyciu kulturalnym Warszawy  dbała kol. Jadwiga Blichowska, niestrudzona kolporterka biletów  i kol Beata Miśkiewicz dostarczająca informacji co i gdzie zobaczyć warto i należy.  Obu  Koleżankom  gorąco i serdecznie za ich pracę dziękujemy.

III. DZIAŁALNOŚĆ  PROZDROWOTNA  — formy realizacji: wykłady ( omówione w części edukacyjnej), gimnastyka rehabilitacyjna i ogólnousprawniająca, zajęcia na basenie i nordic walking.

Gimnastyka  — utrzymaliśmy pięć grup zgodnie z potrzebami słuchaczy, każda ćwiczyła 2 x tygodniowo.   Łączna liczba uczestników – ok. 140 osób tj. ca 40 % naszej populacji.

Basen —  korzystało z zajęć 75 osób ( 20 %) w 5 grupach 1 x tyg. Wspólpraca z OSiR-em przebiegała dobrze, grupy prowadzone były przez uprawnionych rehabilitantów, zatrudnionych przez Uniwersytet.  Do poprawienia pozostaje informacja wewnętrzna między nami, aby zawsze był komplet na zajęciach.

Wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych na Podhalu – stają się już tradycją, ok.40 osób wyjeżdża 2 x w roku, wiosną i jesienią, realizuje nie tylko program zdrowotny ale także edukacyjno – poznawczy i integracyjny.   Pomysłodawczynią i realizatorką wyjazdów jest kol. Maria Pusz. W imieniu Zarządu serdecznie Jej dziękuję.

Nordic walking – grupę (kilkunastoosobową) prowadziła kol. Janina Żórawińska. Spacery polączone z gimnastyką odbywały się głównie na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 1 x tyg.  W październiku 2015 r. zrealizowaliśmy VII międzyuniwersytecki Zlot N-W.Pogoda miała istotny wpływ na liczbę uczestników( tylko 60 osób).  Kolejny, VII Zlot pilotażowo zrealizowaliśmy w czerwcu jako Wawerskie

powitanie lata. W tym roku eksponujące 150 lat istnienia Wawra i wzbogacone o wiedzę o  historii naszej Dzielnicy.

W lipcu 2015 roku zrealizowano , we współpracy z Fundacją AVE spływ kajakowy na Wkrze. Uczestniczyło w nim 30 osób, niektóre po raz pierwszy płynęły kajakiem. Z oczywistych powodów  jest to zawsze spore przeżycie, w tym roku większe, ponieważ niska woda znacznie utrudniła pokonanie trasy. Ale wszyscy dopłynęliśmy do portu „ na własnym wiośle”, szczęśliwi i pełni dumy z własnej dzielności. Spływ organizowała kol. Barbara Wilczyńska. Bardzo Jej za to dziękujemy.

Bardzo liczna grupa uczestników w/w działań wskazuje, że w znacznym stopniu zrealizowaliśmy cel główny – wdrażanie do zdrowego stylu życia . Przekonanie o zbawiennym wpływie ruchu na zdrowie całego organizmu i , w konsekwencji ,jakość naszego życia podziela  większość naszej uniwersyteckiej społeczności.  Od pomysłowości i zaangażowania słuchaczy zależy poszukiwanie i realizowanie innych jeszcze form (np. koła rowerzystów). Zarząd jest otwarty na nowe inicjatywy i gotów do współdziałania w ich realizacji.

 1. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz : załącznik
 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA UNIWERSYTECKIEGO I AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ  —

W okresie sprawozdawczym  odbyły się dwa spotkania świąteczne ( Wigilia i Wielkanoc ) i tradycyjnie Biesiada Karnawałowa. Bardzo cieszy coraz liczniejszy udział słuchaczy i nieustające zaangażowanie koleżanek i kolegów  w przygotowanie naszych spotkań. Konieczne jest podkreślenie, że nie korzystamy z cateringu, a „ stolowe atrakcje” są domowe, ściślej Rodziny Korpalskich i Przyjaciół. Na ręce koleżanek Hali Korpalskiej i Inki Zielińskiej dla całej ekipy w imieniu nas wszystkich – najserdeczniejsze podziękowania i życzenia siły i zdrowia, żebyśmy mogli wykorzystywać Was jeszcze wiele lat. Te spotkania w całości finansujemy ze środków uniwersyteckich.

Biesiadę Karnawałowa wymyśliła kol. Helenka Lipińska i póki starczało zdrowia, była jej spirytus movens. Dziękujemy Jej bardzo serdecznie . W roku 2015/16  bardzo aktywnie włączyła się Rada Słuchaczy z przewodnicząca kol. Iwoną Wolfart. Zabawa była znakomita a kolejna będzie  jeszcze lepsza! Podziękowania dla wszystkich, którym tę” frajdę” zawdzięczamy. Uniwersytet wsparł finansowo spotkanie, dla uczestników  b. nisko  odpłatne.

Uniwersytet nasz jest również widoczny  w życiu społecznym Dzielnicy. Jak każdego roku ,uczestniczyliśmy jako zorganizowana  i rozpoznawalna grupa w Wawerskiej Paradzie  Niepodległości.

Ściśle współpracowaliśmy z Komisją społeczną Rady Dzielnicy w pracach nad powołaniem Rady Seniorów.  Finał tych prac  i wybory do Rady powinny nastąpić jeszcze w bieżącym roku. Włączyliśmy się bardzo aktywnie w Budżet Partycypacyjny – nasz kol. Stanisław Walenta jest członkiem komisji dzielnicowej ds. budżetu. Kol. Elżbieta Madejska złożyła projekt dot. stworzenia przestrzeni dla ćwiczeń fizycznych dla seniorów. W wyniku głosowania , w czym byliśmy bardzo aktywni, projekt wygrał i w chwili obecnej jest na etapie

końcowej realizacji – w Sali 119 WCK będzie mini sala gimnastyczna, sprzęt został zakupiony, inne konieczne prace w trakcie realizacji.

Jesteśmy aktywnie obecni  w rozwoju społecznego ruchu na rzecz seniorów w skali Warszawy i Kraju. W Warszawie jesteśmy w Komisji ds. UTW ( Forum  Dialogu Społecznego). Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. głownego inicjatora powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 Parlament rozpoczął działalność 1 października 2015 roku. Delegaci  ( w liczbie 460 osób) wskazywani byli przez macierzyste organizacje na jednoroczną kadencję.   Naszym delegatem jest prezes WTUTW Teresa Bojanowicz. Pierwszy rok funkcjonowania poświęcony jest  na sprawy formalno-prawne, przede wszystkim uzyskania osobowości prawnej, dopracowanie regulaminu i trybu wyboru delegatów, poszukiwanie środków finansowych na działalność  merytoryczną. Z założenia praca w Parlamencie ma charakter społeczny i nie należą się za nią żadne diety. Nasza delegatka uczestniczy w pracach sejmowej  Komisji Poliki Senioralnej.

Niezależnie od pracy OPS ale w ścisłym z nim związku odbyła się w Sejmie ( grudzień 2015) doroczna konferencja UTW pod patronatem marszałka M. Kuchcińskiego. Z naszego Uniwersytetu uczestniczyło w niej 10 osób.

Kończymy 12 .rok naszej wspólnej pracy. Przebiegał on spokojnie, bez nadzwyczaj spektakularnych zdarzeń na naszym „podwórku” za to z bardzo ważnymi wydarzeniami w szerszej skali, wzmocnieniem  problematyki senioralnej, czego beneficjentami będziemy także my, jako ważny element kształtowania polityki Państwa. Ma nasz ruch swoich uznanych liderów ale nawet najwybitniejsi  niewiele mogą bez indywidualnej aktywności i zaangażowania każdego z nas .  Może więc  warto pomyśleć nad indywidualnym „bilansem:? Co zyskuję należąc do wspólnoty? Co wspólnota zyskała , że jestem jej członkiem? A może coś straciła , gdy nie szanowane były zasady współdziałania w organizacji?

Zarząd WTUTW serdecznie dziękuje  wszystkim  Członkom za całoroczną pracę z nadzieją, że  dobrze wykorzystaliśmy  czas i możliwości. Szczególnie serdecznie dziękujemy tym Słuchaczom, których osobiste zaangażowanie, pomysłowość  i poświęcony czas służyły nam wszystkim i umożliwiły normalne funkcjonowanie. Bez Was nie byłoby nas!

Z najlepszymi życzeniami zdrowych, aktywnych i satysfakcjonujących wakacji  życzy  Państwu Zarząd  WTUTW!

Prezes  Teresa  Bojanowicz.

 

Sprawozdanie przyjęte Uchwałą Zarządu dn. 1 czerwca 2016r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze – 16.06.2016 godz. 16.45

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania, powitanie.

2. Występ zespołu wokalnego

3. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

4 .Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Wniosków

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności  merytorycznej za okres czerwiec 2015 – czerwiec 2016

7. Sprawozdanie finansowe

8. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium

9 .Dyskusja.

10. Przyjęcie uchwal w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania merytorycznego

– przyjęcia sprawozdania finansowego

– przyjęcie uproszczonej rachunkowości

11. Głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, przyjecie uchwaly

13. Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

14, Komunikaty, oferta wakacyjna

15. Zamknięcie merytorycznej części zebrania

 

     Część druga    –   spotkanie towarzyskie przy kawie itp.