Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; porządek obrad

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

17 czerwca 2019 godz.10.30, II termin 10.45

Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo.

Porządek obrad

1 Otwarcie zebrania,powitanie

3 Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

4 Przyjęcie porządku obrad

5 Wybór Komisji Wniosków

6 Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres
kadencji(czerwiec 2017-czerwiec 2019)

7 Sprawozdanie finansowe

8 protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

9 Dyskusja

10 przyjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia sprawozdania merytorycznego
Przyjęcia sprawozdania finansowego

11 Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
przyjęcie uchwały

12 Wybory władz WTUTW

wybór Komisji Skrutacyjnej

ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne

prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa,członków zarządu
i komisji rewizyjnej

przeprowadzenie wyborów

13 Protokół Komisji Skrutacyjnej

14 Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

15 Komunikaty,oferta wakacyjna

16 Zamknięcie zebrania

XV Lat WTUTW

We wtorek, 18 czerwca zapraszamy na uroczyste obchody XV-lecia UTW o godzinie 10.30 w sali teatralnej WCK (ul. Żagańska 1a).

 

W środę, 19 czerwca o 15 odbędzie się dalszy ciąg obchodów w postaci pikniku na Plaży Romantycznej.

 

Osoby, które maja problem z dotarciem od przystanku autobusowego na plażę prosimy o kontakt z sekretariatem UTW.  Podwózka zapewniona!