Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwane dalej stowarzyszeniem lub Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, neutralne światopoglądowo, politycznie i wyznaniowo. Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm./

§ 2
Siedzibą stowarzyszenia i jego władz  jest Dzielnica Warszawa Wawer m.st. Warszawa.Terenem działania Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest województwo mazowieckie.

§ 3
Stowarzyszenie może używać podłużnej pieczęci z nazwą i adresem. Może ponadto wydawać legitymacje i odznaki zawierające emblemat stowarzyszenia wyróżniające go wśród innych organizacji. Wzór emblematu zatwierdza Zarząd.

§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie oraz bliźniaczymi placówkami w kraju i zagranicą.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd, którego uchwała podlega zatwierdzeniu przez walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6
 Celem stowarzyszenia jest: kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,wspomaganie rozwoju osobistego poprzez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywizacje,przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych poprzez propagowanie postaw aktywnego współuczestnictwa w pracach stowarzyszenia,propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych, młodzieży i dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia,ochrona i promocja zdrowia w tym, w szczególności upowszechnianie profilaktyki gerontologicznejupowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej, sportu i turystyki, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości   obywatelskiej i narodowej,działalność na rzecz mniejszości narodowych, poznania ich kultur i tradycji,działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych,działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka o raz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów Europy,samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia osób starszych.

§ 7
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele, w szczególności poprzez: prowadzenie wykładów, seminariów lektoratów języków obcych oraz sekcji problemowych zgodnie z oczekiwaniami członków,organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych, wczasów oraz wycieczek krajoznawczych,organizowanie aukcji i imprez dobroczynnych na rzecz swoich członków,organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, prac społecznych , zajęć sportowych i rehabilitacyjnych,aktywizowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, zaspokajanie potrzeb rozwijania szeroko pojętej twórczości artystycznej, umożliwienie poznania dziedzictwa narodowego poznawania dziedzictwa narodowego, kultury polskiej i światowej,udział w badaniach naukowych szczególnie z zakresu gerontologii,organizowanie konferencji naukowych,współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób trzeciego wieku,współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi e celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia
.
§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

§ 9
Członkowie Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
1.1   członków zwyczajnych,
1.2   członków honorowych,
1.3   członków wspierających.Członkiem zwyczajnym może być osoba w wieku emerytalnym lub przed emerytalnym posiadająca prawa obywatelskie.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów stowarzyszenia.Członkiem wspierającym może być osoba prawna
.
§ 10
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe.Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi oświadczenie woli oraz ustala rodzaj i formę wspierania stowarzyszenia.Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

§ 11
Członkowie Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są: aktywnie uczestniczyć w realizacji celów stowarzyszenia, popierać działania zmierzające do wzrostu znaczenia roli stowarzyszenia,przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia, regularnie opłacać składki.

§ 12
Członkowie zwyczajni Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:
1.1  korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
1.2  brania udziału we wszystkich formach działalności stowarzyszenia,
1.3  wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
1.4  posiadania legitymacji stowarzyszenia.Członkowie honorowi Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni sa z opłacania składki członkowskiej.Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym za wyjątkiem korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13
Ustanie członkostwa w Wawerskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku następuje poprzez: skreślenie z listy członków,wykluczenie ze stowarzyszenia.

§ 14
Skreślenie z listy członków Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w przypadku:
1.1  pisemnej rezygnacji z członkostwa,
1.2  śmierci członka.
1.3  nieuiszczenia składki członkowskiej do 31 października każdego roku akademickiego

Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
2.1  działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz stowarzyszenia,
2.2  nie brania udziału w pracach stowarzyszenia bez podania przyczyny,
2.3  zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy,

Ustanie członkowstwa wspierającego poprzez:
3.1  dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia
3.2  zaprzestanie działalności wspierającej
3.3  utratę osobowości prawnej.

§ 15
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków /Delegatów/. Uchwała Walnego Zebrania Członków /Delegatów jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§ 16
Władzami Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
1.1  Walne Zebranie Członków /Delegatów,
1.2  Zarząd,
1.3  Komisja Rewizyjna.Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa dwa lata akademickie.Kadencja władz wybranych w lutym 2008 r. trwa do czerwca 2009.Walne Zebranie Członków przeprowadza się w końcu roku akademickiego.Jeśli liczba członków stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd. Delegaci wybierani są wg zasady 1 Delegat na 5 członków. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów mogą dokonać wyboru członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej także spośród tych członków stowarzyszenia, którzy nie zostali delegatami. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków /Delegatów wyrażonego w drodze uchwały. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
Najwyższą władzą Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Walne Zebranie Członków /Delegatów, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.Zwyczajne walne Zebranie Członków /Delegatów zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Delegatów zwołuje Zarząd:
3.1  z własnej inicjatywy,
3.2  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.3  na pisemny wniosek, co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych w terminie 30 dni od daty  złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
Pierwszego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Członków Założycieli.
Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków /Delegatów w pierwszym terminie wymagana jest co najmniej obecność połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków /Delegatów należy:
1.1  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów,
1.2  uchwalenie programu działania stowarzyszenia,
1.3  rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.4  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
1.5  wybór członków Zarządu, zastępców członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.6  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionej przez członków stowarzyszenia,
1.7  uchwalanie zmian statutu,
1.8  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków /Delegatów/ biorą udział:
2.1  członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym
2.2  członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.Program inaugurujący działalność stowarzyszenia przyjmuje Zebranie Członków Założycieli.

§ 19
Zarząd składa się z pięciu członków w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz od trzech do pięciu zastępców członków Zarządu z głosem doradczym.Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.Ukonstytuowanie się Zarządu następuje na pierwszym jego zebraniu.Określenia zadań dla zastępców członków Zarządu dokonuje Zarząd.W posiedzeniach Zarządu mogą brać z głosem doradczym, przewodniczący Sekcji Problemowych, których zasady działania określa Zarząd. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Zarząd może zatrudnić pracownika do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.

§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
1.1 kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz oraz działanie w jego  imieniu,
1.2 opracowanie projektu działania i przedłożenie go pod obrady Walnego Zebrania Członków /Delegatów,
1.3 realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków/Delegatów,
1.4 podejmowanie uchwał o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach,
1.5 prowadzenie spraw członkowskich,
1.6 uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
1.7 zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia,
1.8 uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.Zarząd w drodze uchwały może powołać Radę Programową określając jej działania oraz uprawnienia.

§ 21
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, i 2 członków. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
2.1  kontrola bieżąca pracy stowarzyszenia,
2.2  składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów,
2.3  występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów,
2.4  wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 22
Organem samorządu stowarzyszenia słuchaczy jest Rada Słuchaczy, zwana dalej Radą.W skład Rady Słuchaczy wchodzą przewodniczący Sekcji Problemowych.Przewodniczących, o których mowa w st.2 wybierają członkowie Sekcji na początku roku akademickiego w glosowaniu jawnym, na jednoroczną kadencję, do czasu następnych wyborów.Do kompetencji Rady Słuchaczy należy opiniowanie programów działania stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków i postulatów słuchaczy, dbanie o przepływ informacji pomiędzy Zarządem a słuchaczami.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, według trybu wewnętrznie ustalonego.

§ 23
W przypadku zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania.Dokooptowania dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z tym, że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.  

Rozdział V
Fundusze i majątek stowarzyszenia

§ 24
Majątek stowarzyszenia stanowią:
1.1  wpływy ze składek członkowskich,
1.2  darowizny, składki, zapisy,
1.3  wpływy z ofiarności publicznej,
1.4  dotacje,
1.5  wpływy z aukcji i imprez dobroczynnych.Do oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie.

§ 25
Działalność stowarzyszenia jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, za wyjątkiem działalności wymienionej w ust 2.Działalność polegająca na:
2.1  organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
2.2  organizowaniu kursów,
2.3  organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych,
2.4  udziale w imprezach kulturalnych,
2.5  prowadzeniu aukcji i imprez dobroczynnych,
może być realizowana jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.Dochód z działalności odpłatnej stowarzyszenia służy wyłącznie działalności statutowej

§ 26
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.Zakazuje się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 27
Zmiana statutu lub rozwiązanie się stowarzyszenia następuje w drodze  uchwały Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ podjętej  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28
W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia: majątek przeznacza się na cel określony uchwałą Walnego Zebrania Członków/Delegatów,likwidatorami Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WTUTW)

Regulamin Organizacyjny Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzne zasady funkcjonowania organizacji, takie jak formy
i miejsce prowadzonej działalności, finansowania, zasady członkowstwa, zasady kierowania oraz kompetencje członków Zarządu, zasady uczestnictwa członków Uniwersytetu
w zajęciach, prawa i obowiązki słuchaczy oraz system obiegu informacji.

§1 Postanowienia ogólne

1. Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, posiada status organizacji pożytku publicznego, jest członkiem Fundacji Ogólnopolskiego
Porozumienia UTW, członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW w ramach forum
Dialogu Społecznego działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy oraz Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Urzędzie Dzielnicy Wawer.
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje zadania na podstawie Ustawy
o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie i innych stosownych przepisów ustawowych i Statutu.
2. Program Uniwersytetu ma na celu stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego,
osobistego rozwoju prze sztukę, promocji prozdrowotnego stylu życia, organizacji
wypoczynku oraz nawiązywanie i wzmacnianie więzi społecznych w środowisku.
3. Podstawowymi źródłami finansowania działalności WTUTW są:
1) środki własne – tzn. wpływy z wpisowego i składek członkowskich
3 środki pochodzące z płatności za zajęcia fakultatywne wycieczki, imprezy kulturalne oraz inne wynikające z oferty programowej
3) dotacje i granty
4) odpisy 1% podatku dochodowego dla OPP
4. Adresem i siedzibą główną WTUTW jest budynek Wawerskiego Centrum Kultury
zlokalizowany przy ul. Żagańskiej 1a, 04-713 Warszawa emal:[email protected]
5. Sekretariat WTUTW funkcjonuje w formie dyżurów członków zarządu lub zastępców
członków zarządu WTUTW pod w/w adresem i czynny jest w każdy wtorek od godz.
10,00 do 12,00 oraz przed wykładem w czwartek od godz. 15,00 do 16,30

§2 Zasady członkostwa

1. Członkiem WTUTW może być osoba, która osiągnęła wiek 50+, jest emerytem lub
rencistą , nie pracuje zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy, wypełniła Kartę
Zgłoszenia oraz wniosła statutową opłatę. Przyjęcia nowych członków odbywają się raz
w roku w czasie dni otwartych we wrześniu (dokładny termin z miesięcznym
wyprzedzeniem znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu www.u3.wawer.com.pl
Zapisy na wybrane zajęcia odbywają się tylko w czasie dni otwartych we wrześniu.
2. Wcześniej uzyskane członkostwo potwierdza się wpłaceniem składki rocznej w terminie do końca października każdego roku. Brak wpłaty równoznaczny jest z rezygnacją
z członkostwa.
3. W szczególnych przypadkach okresowo uniemożliwiających słuchaczowi uczestnictwo
w pracach WTUTW, możliwe jest czasowe zawieszenie członkostwa na wniosek
zainteresowanego skierowany na piśmie do Zarządu.

§3 Formy prowadzonej działalności

1. Podstawową formą działalności edukacyjnej WTUTW są wykłady prowadzone w siedzibie Uniwersytetu oraz placówkach muzealno-edukacyjnych w Warszawie.
2. Formą uzupełniającą mogą być konwersatoria i seminaria poświęcone pogłębianiu wiedzy z określonej wybranej dziedziny
3. Zajęcia fakultatywne realizowane są poprzez sekcje zainteresowań, inicjowane przez słuchaczy i organizowane na ich wyraźne życzenie.

§4 Zasady kierowania WTUTW

1. Działalnością WTUTW kieruje Prezes(P) przy pomocy dwóch V-ce Prezesów
(VI, V-II), skarbnika (SK) oraz zastępców członków Zarządu
2. Zastępcy członków Zarządu ściśle współpracują z członkami Zarządu.
3. Funkcje przewodniczących sekcji zainteresowań spełniają Starostowie wybierani przez
słuchaczy na okres jednego roku akademickiego. Starostowie tworzą samorząd zwany
Radą Słuchaczy.
4. Starostowie pracują w formule „Wolontariat” na podstawie umowy zawartej z Zarządem
Rada Słuchaczy pracuje w oparciu o własny suwerenny plan wybierając ze swego grona
Przewodniczącego i Zastepcę.
5. W razie rezygnacji lub powstania vakatu na stanowisku Członka Zarządu na najbliższym
jego posiedzeniu dokonuje się wyboru uzupełniającego na czas do Walnego Zebrania
Członków.

§5 Kompetencje poszczególnych członków Zarządu

1. Prezes (P) kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika oraz zastępców członków Zarządu, a w szczególności odpowiada za całość funkcjonowania Uniwersytetu oraz za wykłady plenarne, wykłady w Zamku Królewskim, Muzeum Historycznym i Muzeum Narodowym, organizuje grupy komputerowe.
2. I. V-ce Prezes organizuje i koordynuje działania z zakresu szeroko pojętego
uczestnictwa członków Uniwersytetu w kulturze, poznawaniu dziedzictwa
narodowego kultury, tradycji itd., rozpoznaje możliwości i podejmuje starania o
pozyskiwanie środków finansowych z „grantów” i dotacji z zakresu objętego
obszarem działania V-1, koordynuje i nadzoruje prace sekcji artystycznych i innych
przedsięwzięć o tym charakterze, nadzoruje redagowanie strony internetowej
Uniwersytetu.
3. II. V-ce Prezes organizuje i koordynuje program turystyczno-krajoznawczy oraz
spotkania integracyjne.
4. Skarbnik (SK) prowadzi sprawy związane z ewidencjonowaniem i dokumentowaniem
zdarzeń finansowych, a szczególności gromadzi dokumenty związane z finansową
działalnością Uniwersytetu, prowadzi zbiórkę składek i opłat wnoszonych przez
słuchaczy i realizuje wypłaty dla osób zatrudnionyh przez Uniwersytet.
5. Sekretarz (SE) – prowadzi sprawy związane z dokumentowaniem działalności
Uniwersytetu, prowadzi ewidencję słuchaczy, organizuje obieg informacji
wewnętrznej, rozpoznaje możliwości i podejmuje starania o pozyskiwanie środków
finansowych z „grantów” i dotacji z zakresu objętego działaniem, koordynuje i
nadzoruje wydawanie biuletynu informacyjnego „Głos Sowy” 2

§6 Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Członkowie WTUTW mają prawo wyboru dowolnej liczby zajęć zgodnie z własnymi możliwościami czasowymi i finansowymi.
2. W ramach działalności Uniwersytetu prowadzi się dwa rodzaje zajęć:
1) nieodpłatne do których zalicza się w szczególności wykłady plenarne, wykłady organizowane poza siedzibą Uniwersytetu: warsztaty wokalne, brydż, nordic-walking, spotkania integracyjne.
2) odpłatne do których zalicza się zajęcia organizowane w sekcjach obejmujących: lektoraty, naukę obsługi komputera, warsztaty malarskie, gimnastykę rehabilitacyjną
i usprawniającą, zajęcia gimnastyczne na basenie a także organizowanie biletów na wydarzenia kulturalne oraz uczestnictwo w programie wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz innych wyjazdach organizowanych w ramach działalności Uniwersytetu.
3. Odpłatność za zajęcia uiszcza się kwartalnie, nie później niż do końca pierwszego
tygodnia kolejnego kwartału z zastrzeżeniem możliwości ustalenie innego okresu
rozliczeniowego dla wybranych zajęć w trybie warsztatów. Nieusprawiedliwiony brak
wpłaty skutkuje niemożliwością uczestniczenie w zajęciach. Za zajęcia w których
słuchacz nie uczestniczy nie przysługuje zwrot wpłaty.
4. Sekcje zainteresowań nie mogą liczyć mniej niż 10 osób a górna granica liczebności
grupy wynika z optymalizacji warunków kształcenia i technicznego zabezpieczenia
zajęć.
5. Każda grupa wybiera ze swego grona Starostę Grupy do obowiązków którego należy:
1) aktywny udział w pracach Rady Słuchaczy
2) prowadzenie listy obecności słuchaczy na zajęciach
3) przyjmowanie opłat i niezwłoczne przekazywanie ich do kasy Uniwersytetu
4) przekazywanie Zarządowi wszystkich informacji istotnych dla funkcjonowania grupy
oraz uwag, opinii, wniosków, wnoszenie własnych inicjatyw dotyczących programu
działania Uniwersytetu
5) przekazywanie członkom grupy informacji płynących od Zarządu
6) dbałość o estetykę i czystość miejsca pracy grupy
6. Uczestnictwo w programie turystyczno – krajoznawczym odbywa się:
1) zgodnie z harmonogramem wycieczek podawanym do wiadomości słuchaczy
w biuletynie informacyjnym na II semestr roku akademickiego
2) z zachowaniem zapisów, a kwalifikacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Niezakwalifikowani stanowią listę rezerwową.
3) koszt wycieczki i tryb wnoszenia wpłaty, w tym zaliczki przy wyjazdach kilkudniowych
podaje się z odpowiednim wyprzedzeniem przed każdym wyjazdem.
4) w wypadku rezygnacji z wyjazdu i braku chętnych na zwolnione miejsce wniesiona
zaliczka nie będzie zwracana
5) dofinansowanie wyjazdu obejmuje tylko słuchaczy
6) w wycieczkach mogą uczestniczyć osoby niestowarzyszone po zaspokojeniu potrzeb członków Uniwersytetu
7. W przypadku koniecznej rezygnacji z zajęć słuchacz ma obowiązek poinformować Zarząd na przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem kwartału. Każda rezygnacja powoduje nowe przeliczenie odpłatności indywidualnej i skutkuje wzrostem odpłatności dla pozostałych członków grupy
8. Terminy i miejsca wszystkich prowadzonych zajęć podawane są w biuletynie
informacyjnym „Głos Sowy” redagowanym odpowiednio dla każdego semestru roku
akademickiego

§7 Prawa i obowiązki słuchaczy WTUTW

1. Słuchacz ma prawo do:
1) korzystania z całej oferty programowej na zasadzie równości
2) otrzymywania dopłat do wybranych zajęć na zasadach określonych przez Zarząd
3) posiadania legitymacji, którą ma obowiązek okazać w uzasadnionych sytuacjach
4) otrzymania na życzenie świadectwa ukończenie roku akademickiego
5) otrzymywania pełnej informacji dotyczącej Uniwersytetu
6) składania na piśmie do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wniosków, skarg i otrzymywania na nie odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc
2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu
Organizacyjnego WTUTW, a w szczególności:
1) dbałość o wizerunek Uniwersytetu na zewnątrz, także udział w ważnych
wydarzeniach społecznych
2) regularnego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach
3) terminowego uiszczania opłat
4) współodpowiedzialności za racjonalne gospodarowanie wspólnymi środkami finansowymi
5) świadczenie pracy społecznej na rzecz uniwersyteckiej społeczności, w miarę sił i możliwości
6) informowanie Zarządu o dłuższej nieobecności, zawieszeniu członkostwa lub rezygnacji
7) dbałość o stan użytkowanego sprzętu i pomieszczeń

§8 System obiegu informacji i kontakty

1. Nośnikami informacji są:
– Biuletyn informacyjny „Głos Sowy” wydawany jest na każdy semestr roku
– akademickiego
– strona internetowa www.u3wawer.com.pl
2. Informacje bieżące podawane są w ciągu 15 min. przed wykładem plenarnym
(czwartek)
3. W obrębie grupy zajęciowej system przepływu informacji ustanawia Starosta
4. Zarząd przesyła do Starostów informacje pilne
5. Informacje do Zarządu przekazuje się osobiście lub przez Starostę. Kontakty
telefoniczne podane w Biuletynie
6. Sekretariat WTUTW (Żegańska 1a) funkcjonuje w formie dyżurów Członków Zarządu
lub Zastępców i czynny jest we wtorki w godz. 10 – 12 i czwartki godz. 15 -16,30
7. Dyżurujący w Sekretariacie WTUTW:
1) przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach WTUTW
2) wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie, statut WTUTW, regulamin studiów oraz inne druki i materiały informacyjne dla słuchaczy
3) przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Regulaminem
4) prowadzi rejestry członków i uczestników zajęć odpłatnych
5) przechowuje pełną dokumentację prawną, finansową i organizacyjną
6) przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejne semestry

§9 Skargi i wnioski

1. W sprawie skarg i wniosków Przyjmuje Prezes WTUTW lub inny członek Zarządu
w godzinach pracy sekretariatu
2. Skargi i wnioski powinny mieć formę pisemną
3. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie nie przekraczającym
miesiąca od wniesienia
4. Sprawy sporne rozstrzyga Komisja Rewizyjna
§10

Postanowienia końcowe
1. Rok akademicki trwa od października do czerwca, podzielony jest na dwa
semestry, a przerwy semestralne ustanawiane są tak jak ferie szkolne
przewidziane dla woj. mazowieckiego
2. Harmonogram oraz tygodniowy rozkład zajęć realizowany jest zgodnie
z ustaleniami podanymi w biuletynie informacyjnym „Głos Sowy” oraz na
stronie internetowej
3, W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
postanowienia Statutu

Regulamin Organizacyjny WUTW został przyjęty Uchwałą Zarządu nr
z dnia 05. 11. 2013