Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 14 czerwca godz. 10 – 1. termin, g.10.15 – 2. termin

Porządek obrad

1  .Otwarcie zebrania

2.Występ zespołu wokalnego

3. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

4. Przyjęcie porządku obrad

5.Wybór Komisji Wniosków

6.Sprawozdanie  Zarządu .

7. Sprawozdanie finansowe

8.Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium.

9 Dyskusja

10 .Podjęcie uchwal w sprawie  przyjęcia sprawozdań.

11. Glosowanie  stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i podjęcie uchwały.

12. Wybory władz WTUTW

13.  Przedłożenie wniosków przez Komisję Wnioskową.

14. Komunikaty, oferta wakacyjna

15. Zamkniecie zebrania .