Sprawozdanie komisji rewizyjnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

działającej na podstawie § 21 Statutu Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Warszawie, ul. Żagańska 1, dotyczące oceny działalności merytorycznej Zarządu za rok akademicki 2020/2021 oraz działalności finansowej za rok obrachunkowy 2020.

W roku obrachunkowym 2020 i akademickim 2020/2021 działała w składzie:

Przewodnicząca – Urszula Mastej

Zastępca            – Stefan Kasprzak               

Członek              – Stanisława Gałązka 

Komisja Rewizyjna w dniu 11.06.2021 r. dokonała oceny pracy Zarządu WTUTW, wybranego w dniu 17.06.2019r, na podstawie następujących dokumentów:

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

  • rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r,

  • księgi rachunkowe wraz z zestawieniem obrotów i sald za okres od 01.01.2020–31.12.2020

  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 15.06.2020 r.

  • Sprawozdanie merytoryczne Zarządu WTUTW za rok akademicki 2020/2021

  • Informacja Zarządu o dochodach i wydatkach w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Zarząd Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku reprezentowały:

Barbara Bednarska                        Prezes

            Elżbieta Chomicka                         Wiceprezes

            Maria Jasińska                                Wiceprezes

            Elżbieta Madejska                           Sekretarz

            Barbara Pazik-Zajer                       Skarbnik

Funkcje Zastępców Członków Zarządu pełniły:

            Zofia Grajwoda,

            Anna Olęcka,

            Ewa Sękowska,

            Teresa Studnicka.

W roku akademickim 2020/2021 działa w WTUTW Rada Słuchaczy, którą tworzą Starostowie Grup. Rada wyłoniła przewodniczącą i jej zastępcę:

            Iwona Wolfart,

            Ewa Czabajska.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd i Rada Słuchaczy pracowały z pełnym zaangażowaniem. Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Słuchaczy wnieśli istotny wkład w realizację statutowych zadań WTUTW bez pobierania wynagrodzenia.

W siedemnastym roku akademickim funkcjonowania WTUW były realizowane liczne kierunki działań w wielu dziedzinach zainteresowań członków Uniwersytetu w ramach środków finansowych będących w dyspozycji. Opis działalności zawiera Sprawozdanie Zarządu WTUW zamieszczone na stronie internetowej WTUTW www.u3wawer.com.pl a także dostępne w sekretariacie Uniwersytetu.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, osobistych spostrzeżeń członków Komisji Rewizyjnej, nasza ocena przedstawia się następująco:

W roku obrachunkowym 2020 oraz akademickim 2020/2021 do Komisji Rewizyjnej nie wpłynął żaden ustny lub pisemny wniosek o charakterze skargi lub niskiej oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia. O zadowoleniu słuchaczy świadczy znacząca liczba słuchaczy uczestnicząca w organizowanych zajęciach a zamieszkała nie tylko na terenie Dzielnicy Wawer.

W roku akademickim 2020/2021, Zarząd w ramach działalności statutowej zajmował się m.in:

– pozyskiwaniem środków finansowych od organizacji samorządowych

– wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2020

– utrzymywaniem dobrych relacji partnerskich z organami władzy rządowej i samorządowej

Pozytywnym działaniem Zarządu jest też dobra i koleżeńska atmosfera w WTUTW.

Ocena szczegółowa

Aby realizować zadania merytoryczne i organizacyjne, Zarząd skutecznie pozyskiwał zewnętrzne wsparcie finansowe. W wyniku tych działań Uniwersytet otrzymał w 2020 r. ogółem dotacji i grantów 79.997,01 zł, w tym 52.000,00 zł z Urzędu Miasta St. Warszawy, 12.319,00 z Urzędu Miasta st. Warszawy na doposażenie, 10.719,59 zł Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz 4.958,42 zł – darowizny.

Zarząd opracowywał i składał w ustalonych terminach skutecznie wnioski o dotacje oraz sprawozdania z wykorzystania w/w dotacji.

Oceniając sprawozdania merytoryczne za rok akademicki 2020/2021, finansowe oraz bilans za rok obrachunkowy 2020 i dokumenty finansowo księgowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

  1. Przychody ogółem w roku obrachunkowym 2020 wyniosły 193.760,97 zł (w tym składki, wpisowe i darowizny w kwocie 37.373,42 zł co stanowi 19% przychodów)
  2. Wpłaty w 2020 roku z PIT 2019 z tytułu 1% wyniosły 1.560,00 zł
  3. Koszty działalności statutowej w roku obrachunkowym 2020 wyniosły 157.618,59 zł
  4. Wynik na działalności statutowej w roku obrachunkowym 2020 wyniósł 36.142,38 zł
  5. Koszty działalności administracyjnej wynoszą 28.782,85 zł
  6. Wynik bilansowy w roku obrachunkowym 2020 wyniósł 8.870,68 zł

Należy podkreślić, że od 2017 roku wynik finansowy jest dodatni co świadczy o gospodarności Zarządu. Sukcesywnie zmniejszane są koszty administracyjne. Ponadto WTUTW zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami ustawowymi, jako pracodawca opłaca część składek ZUS w przypadku umów zlecenia, co powiększa koszty działalności.

Księgi rachunkowe w badanym okresie prowadziło Biuro Rachunkowe PROWENT, posiadające wymagane uprawnienia, Z biurem współpracuje Skarbnik WTUTW Barbara Pazik-Zajer.

WTUTW posiada konto w Santander Bank Polska S.A. Rozliczenia na tym koncie są systematycznie monitorowane przez Biuro Rachunkowe PROWENT.

Na podstawie informacji Zarządu o dochodach i wydatkach, Komisja stwierdza racjonalną gospodarkę finansami w bieżącym roku. Szczegółowe dane finansowe za 2021 r. będą ustalone po zakończeniu roku obrachunkowego 2021

Analizując dokumenty finansowo-księgowe oraz sprawozdania z działalności finansowej w roku obrachunkowym 2020 i merytorycznej w roku akademickim 2020/2021 Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 31 grudnia 2020 roku zakończyło siedemnasty rok obrachunkowy, a w roku bieżącym rozpoczęło osiemnasty. Towarzystwo zgodnie z wymaganiami przepisów ustawowych o stowarzyszeniach, prowadzi dokumentację finansową i sporządza bilanse oraz sprawozdania finansowe na koniec roku obrachunkowego.

Komisja Rewizyjna sprawdzała dokumenty kasowe, bankowe, faktury, umowy o dzieło i na zlecenie oraz dokumentację planistyczną, związaną z prowadzoną działalnością statutową w 2020 roku. Żadnych nieprawidłowości merytorycznych nie stwierdzono.. Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo. WTUTW nie zatrudnia pracowników etatowych. Działalność merytoryczna jest prowadzona na zasadzie umów o dzieło lub umów zlecenia zawieranych z wykładowcami i innymi osobami.

Umowy są zawierane zgodnie z aktualnymi wymogami. Każda umowa zlecenia jest obciążona składkami ZUS.

Na koniec roku akademickiego 2020r. Uniwersytet zrzeszał 383 osób. W  porównaniu do ubiegłego roku ilość słuchaczy roku akademickiego 2020/2021 zmniejszyła się do 283 osób.

Słuchacze Uniwersytetu, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, korzystali z różnego rodzaju zajęć, wykładów, imprez kulturalnych w formule online.

Dodatkowe  przychody z tytułu 1% wyniosły 8.610,61 zł. Część przychodów w kwocie 4.697,00 zł zostało przeznaczonych na dofinansowanie zajęć kulturalnych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2020 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami). Wyniki kontroli stanu gospodarowania środkami finansowymi w 2020r. dają podstawę do oceny pozytywnej.

Komisja Rewizyjna sprawdzała dokumenty kasowe, bankowe, faktury, umowy o dzieło i zlecenia oraz dokumentację planistyczną związaną z działalnością statutową.

Zmiana Zarządu na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r. nie wpłynęła negatywnie na stan finansów i działalność WTUTW. Gospodarka finansami w roku 2020 i pierwszych miesiącach 2021 r, była prowadzona racjonalnie. W przyszłym roku obrachunkowym będzie można ocenić wpływ zawieszenia działalności Uniwersytetu z powodu zagrożenia epidemiologicznego na stan finansów Uniwersytetu.

Pomimo tego że nie mogły się odbywać wykłady plenarne, lektoraty, zajęcia komputerowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze itp.,  Zarząd podjął działania mające na celu realizację przyjętych założeń programowych. Wykłady plenarne, lektoraty, warsztaty komputerowe, gimnastyka są prowadzone online i finansowane z dotacji miasta. Niestety z części zajęć  ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, zrezygnowano do czasu zniesienia ograniczeń.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że przez cały okres obrachunkowy 2020 i rok akademicki 2020/2021 Zarząd pracował i wykonywał swoje statutowe zadania z należytą starannością bez pobierania wynagrodzenia. Każdy z członków Zarządu, miał, zgodnie ze Statutem, jednoznacznie określone w Regulaminie Organizacyjnym zadania, których wykonywanie wymagało dużego zaangażowania.

Współpraca Komisji Rewizyjnej z Zarządem przebiegała na zasadach partnerstwa. Zalecenia i wnioski Komisji były przez Zarząd realizowane bez nieuzasadnionej zwłoki.

Na podstawie wyżej przedstawionych faktów, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu w okresie obrachunkowym 2020 i roku akademickiego 2020/2021 oraz na podstawie § 20 ust.2 pkt 2 Statutu wnosi:

  1. o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu wybranych na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 17.06.2019 r

Barbara Bednarska                  Prezes

Elżbieta Chomicka                   Wiceprezes

                  Maria Jasińska                          Wiceprezes

                  Elżbieta Madejska                    Sekretarz

                  Barbara Pazik-Zajer                 Skarbnik

  1. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie  słuchaczy sprawozdań Zarządu WTUTW z   działalności merytorycznej i finansowej za rok obrachunkowy 2020 oraz informacji o działalności merytorycznej za rok akademicki 2020/2021
  1. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący                  – Urszula Mastej ………………………………………

Z-ca Przewodniczącego    – Stefan Kasprzak………………………………………

Członek                                – Stanisława Gałązka………………………………….

Warszawa, 11.06.2021 r.