SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z pracy ZARZĄDU WTUTU w r. akad. 2018/2019

I.METRYCZKA:

1.Nazwa organizacji: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2. Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe,
3.Rejestracja: 31. 03. 2004, KRS – 0000202244, NIP – 952 195 80 93, REGON – 015766940
4. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006,
5. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa,
6. Członkowie na dzień 14.06.2019 – 367 osób; we wrześniu 2018 przyjęliśmy 59 nowych osób, z roku 2017/2018 nie ponowiło członkostwa 45 osób, zmarli osób. Wdłg płci — kobiety – 316- tj. 83 %, mężczyźni — 49 tj. 17 %. Wdłg wieku – jesteśmy uniwersytetem dwupokoleniowym, w przedziale 50+ do 90+.Taka struktura wiekowa wymagałaby znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby satysfakcjonowała ona oba pokolenia. W naszych warunkach jest to prawie niemożliwe , a w każdym razie bardzo trudne.
7. Władze WTUTW – wybrane na kadencję 2017 – 2019 w dniu 14 czerwca 2017:
ZARZĄD: prezes – Teresa Bojanowicz, wiceprezesi — Teresa Janota i Maria Jasińska, sekretarz – Barbara Bednarska, skarbnik – Barbara Pazik – Zajer;
Zastępcy członków Zarządu: Zofia Grajwoda, Alicja Machuderska, Elżbieta Madejska, Ewa Ligęza – Sieniarska, Barbara Wilczyńska;
KOMISJA REWIZYJNA: przewodniczący – Janusz Leśniewski, zastępca — Stefan Kasprzak, członkowie: Zofia Chmielewska .
8. RADA SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska (w r. 2018)

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Rok akademicki 2018/2019 jest 2–gim rokiem VII kadencji wybieralnych władz Uniwersytetu ( patrz: skład personalny powyżej).
Sprawozdanie za rok 2017/18 złożone na walnym zebraniu ( 14 czerwca 2017) zostało przyjęte i Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi przedłożonymi przez Komisję Wniosków podstawą do zbudowania programu na rok 2018/2019. i z tego składamy sprawozdanie.
EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez: wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program turystyczno – krajoznawczy.
Wykłady plenarne – odbyło się 29 zaplanowanych, w 2–3 przypadkach nastąpiła korekta terminów lub tematu. Przy planowaniu z półrocznym wyprzedzeniem takie korekty zastrzega i wykładowca i organizator ( Zarząd.)
Na tematykę wykładów miały istotny wpływ ważne wydarzenia społeczno – polityczne — trwające jeszcze obchody 100-lecia Niepodległości, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Poświęciliśmy tym zagadnieniom 7 wykładów, które pogłębiły wiedzę o regulacjach prawnych i praktyce wyborczej , pokazały wagę indywidualnych decyzji w szerszym kontekście geopolitycznym, ujawniały metody manipulacji obywatelem –wyborcą. Naszymi wykładowcami byli: dr.hab.Ewa Marciniak i prof.Tomasz Słomka z INP UW, dr. Tadeusz Chabiera ( AON ), prof. Danuta Hubner (PE ) a debatę europejską zrealizowała fundacja Ars Republica we współpracy z polskim biurem Parlamentu Europejskiego.
Kontynuowaliśmy cykl prozdrowotny w tym roku bardziej nastawiony na lepsze poznanie biologii człowieka, nowej w tym zakresie wiedzy i kierunkach prac badawczych. W ciągu 6 wykładów dowiadywaliśmy się o : genach i epigenach ( dr, Beata Popłońska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN), neurobiologii mózgu w związku z procesami zapamiętywania (dr. Paweł Boguszewski IBD im Nenckiego PAN ), wpływie tlenu na organizm ludzki, mikrobionie skóry i układu pokarmowego ( dr. Paweł Kowalczyk I F i ŻZ PAN). Z każdego wykładu można było wyprowadzić wnioski praktyczne, poprawiające jakość naszego życia i relacji z innymi ludźmi.
W bardzo lubianym cyklu muzykologicznym ( 8 wykładów) słuchaliśmy dr.Agnieszki Kurowskiej ( opera) i dr.Igora Pogorzelskiego ( muzyka popularna ale już klasyczna). I utalentowani popularyzatorzy muzyki i piękna muzyka! Te wykłady dają nam szczególną oczyszczającą radość i przyjemność.
Pojedyncze wykłady dotyczyły różnej tematyki – pojęcia czasu, naszych podróży, mechanizmów rodzenia się zła, zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych itp.
Wartością dodaną była możliwość poznania wybitnych osobowości polskiej nauki ale także młodych ludzi u progu naukowej kariery, pasjonujących się swoją pracą i świetnie zapowiadających się popularyzatorów wiedzy. Średnia frekwencja – 100 osób.
Wyklady sfinansowane z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem srodków własnych UTW.
Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby Słuchaczy zainteresowanych konkretnym obszarem nauki i kultury. W Muzeum Narodowym wysłuchaliśmy 9 monograficznych wykładów poświęconych istotnym zdarzeniom artystycznym XX-wiecznej Europy.
Zgodnie z decyzją z r.2017/18 z nie zawieraliśmy całorocznej umowy z żadnym innym muzeum ( malejące zainteresowanie) wybierając kwalifikowane zwiedzanie wystaw czasowych (prelekcja + wystawa ), I tak: w Muzeum Narodowym – Malarstwo Józefa Brandta, Krzycząc:POLSKA!, Skarby w M.N. ze zbiorów PKO, wszystkie trzy związane ze 100-leciem Niepodległości; Ponadto obejrzeliśmy w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach Wystawę malarstwa El Greco, w M, Narodowym –wystawę rzeźb Augusta Zamoyskiego, w Muzeum Polin – Żydowskie święta ( geneza, symbolika, rytuały, w tym potrawy).To spotkanie dzięki bardzo dobrej prelegentce , żywemu zainteresowaniu i wiedzy słuchaczy przerodziło się w konwersatorium . Finansowanie: dotacja Miasta, częściowa odpłatność uczestników i środki własne WTUTW.
Lektoraty – kontynuowało pracę 7 grup j. angielskiego ( na wszystkich poziomach trudności ), 1 grupa j. hiszpańskiego i 1 gr. J. rosyjskiego (konwersatoryjna, nieodpłatna dla słuchaczy ). Języków uczyło się ponad 37% wszystkich słuchaczy ( 140 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności podnoszące pewnośc siebie , szczególnie w trakcie naszych zagranicznych podróży ale jesteśmy w ciągłym treningu umysłowym pozwalającym zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i wpłaty uczestników zajęć.
Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy zaawansowane łącznie 18 osób. Realizacja zajęć nastręczała trudności, nie oceniamy efektów wysoko. W kolejnym roku ,jak się wydaje, trzeba zweryfikować i treści i formy kształcenia. Podstawową trudnością będzie to, że każdy uczestnik zajęć już coś umie ale każdy co innego. I każdy oczekuje, że nauczy się tego , na czym mu indywidualnie zależy. Finansowanie: dotacja Miasta, wpłaty uczestników, środki własne uniwersytetu.
W badaniu jakości naszego UTW ( luty, 2019) na pytanie o przydatność zdobytej wiedzy w codziennym życiu 94% badanych odpowiedziało pozytywnie ( zdecydowanie TAK -48%, RACZEJ TAK -46%). Wysoko badani ocenili poziom merytoryczny zajęć edukacyjnych –91% pozytywnie i bardzo pozytywnie, negatywnie – 9%. Kwalifikacje , umiejętności metodologiczne i kulturę osobistą kadry nauczającej pozytywnie ocenia 93% badanych, 7% źle.
II. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I UDZIAŁ W KULTURZE –
Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samo oceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały dwie grupy ( 18 osób) , 2,5godz/tyg. kazda. We wrześniu malarki były na tygodniowym plenerze w Górach Świętokrzyskich. Wystawa prac poplenerowych, BUKIET dla NIEPODLEGŁEJ , która odbyła się tradycyjnie w salach Klubu Kultury Anin tradycyjnie też zgromadziła tłumy gości. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne i wzbogacające odbiorców jest ich widzenie świata. Druga wystawa będzie składnikiem obchodów 15- lecia naszego Uniwersytetu. Finansowanie: grant z UD Warszawa – Wawer i darowizny uczestniczek zajęć.
Warsztaty śpiewu – kończący się rok był dla zespołu dość trudny. Z powodów zdrowotnych lub niezbywalnych obowiązków opiekuńczych w rodzinach własnych zrezygnowało kilka koleżanek . Nie poddajemy się , na jesieni przeprowadziliśmy 2 spotkania ,,śpiewjące”w ramach projektu <<100 lat Niepodległości w Wawerskim UTW”. W kwietniu 2019 nasz ,,Uśmiech Teściowej” brał udział w Wojewódzkim przeglądzie amatorskich zespołów senioralnych. Przyszłość zespołu chóralnego zależy jednak od nowych zgłoszeń do chóru. Finansowanie: grant z UD Wawer i środki własne Uniwersytetu.
Udział w życiu kulturalnym Warszawy – w okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z 428 biletów do :teatrów ( 227 ),na koncerty poetyckie w Teatrze Narodowym ( 59 ), do Filharmonii ( 33 ), do Opery ( 25 ) i na koncerty w Uniwersytecie Muzycznym ( 34 ). Trud zdobycia biletów na ważne wydarzenia, załatwienie zniżki, kolportaż spoczywa na barkach kol. Jadwigi Blichowskiej. Doceniamy i bardzo serdecznie dziękujemy.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.
Formy realizacji: wykłady – 7 w. omówionych powyżej, gimnastyka, gimnastyka na basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.
Gimnastyka – ćwiczyło 6 grup ,2 razy w tygodniu każda. Jedna grupa adresowana do sprawniejszych realizowała program zbliżony do aerobiku. Łącznie ćwiczyło ok.130 osób tj blisko 30% uniwersyteckiej populacji. W II semestrze, w związku z ofertą bezpłatnych zajęć w dwu wawerskich kulturotekach zmniejszyła się liczba ćwiczących, co wywołało niekorzystne skutki finansowe dla Uniwersytetu. Finansowanie: wpłaty Słuchaczy i dotacja m. st. Warszawa.
Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy łącznie 60 osób pod pieczą wykwalifikowanego rehabilitanta zatrudnionego przez Uniwersytet. Druga istotną częścia kosztów jest odpłatność za wynajem torów na basenie OSiR w Aninie. Nieco poprawiła się nasza wewnętrzna komunikacja, co skutkowało lepszym ,,obłożeniem” grup. Finansowanie: wpłaty słuchaczy i dotacja m st. Warszawa.
Nordic walking – kilkunasto osobowa grupa ( liczebność zmienna ) spotykała się raz w tygodniu na kwalifikowany spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.
W listopadzie zrealizowaliśmy tradycyjny jesienny zlot kijkarzy zakończony biesiadą w Barze przy Stajni. W marcu , tradycyjnie , kijkarze uczestniczyli w imprezie pożegnania zimy organizowanej przez zaprzyjaźnioną grupę seniorow z Ursynowa na terenie parku w Powsinie. Kompleks działań N-W jest dla Słuchaczy nieodpłatny i finansowany z dotacji m.st.Warszawa oraz środków własnych Uniwersytetu.
Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są wiosna i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób także z poza Uniwersytetu. Są bardzo cenioną formą rehabilitacji i relaksu, spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich seniorów. Pomysłodawczynią i realizatorką jest kol. Maria Pusz za co serdecznie Jej dziękujemy. Od 2018r organizuje je kol. Elżbieta Chomicka. Wyjazdy są w całości finansowane przez uczestników. Wysoka i wielostronna ich wartość nakazywałaby kontynuację. Ale koszt jest dość wysoki i wzrasta i przydałoby się znaleźć zewnętrzne źródło dofinansowania.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyjazd do sanatorium. Z 10-cio dniowego turnusu skorzystały 42 osoby. Przebywaliśmy w Truskawcu na Ukrainie. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili ofertę leczniczo – rehabilitacyjną i korzystali z niej w bardzo szerokim zakresie. Ten aspekt plus dobre warunki socjalne i na wszystko niskie, jak dla Polaków, ceny zachęcają do powtórzenia wyjazdu. Zniechęca natomiast procedura graniczna przy powrocie do kraju a to głównie z powodu niskiej kultury osobistej i niskiej kultury pracy polskiej służby granicznej.
We wrześniu 2018 i w maju 2019 zrealizowano 2 tygodniowe wyjazdy do Jelitkowa, po ok.35 osob każdy. Wyjazdy maja charakter rekreacyjny, doskonale służą integracji ale także uczą poprzez wycieczki również poza Trójmiasto. Organizuje je kol. Barbara Wilczyńska.
Spływy kajakowe – zrealizowano 2 spływy jednodniowe, 35 uczestników było w pełni usatysfakcjonowanych.

IV. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załacznik

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ —
W okresie sprawozdawczym tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii i Wielkanocnym ,,jajeczku”. Liczny udział Słuchaczy (śr.150), serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie i zabawa wskazują, że zbudowaliśmy uniwersytecką społeczność otwartych i przyjaznych sobie ludzi. Kulinarne atrakcje przygotowywał ten sam od lat zespół Koleżanek i Kolegów pod wodzą Hali Korpalskiej i Inki Zielińskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy i bądżcie nam zdrowe, bo lata pracy przed Wami. Spotkania świąteczne w całości finansujemy ze środków własnych Uniwersytetu.
Wszystkie nasze bardzo liczne wyjazdy i spotkania wzmacniają osobiste więzi, skracają odległość od człowieka do człowieka. Potwierdzają to badania jakości naszego UTW (luty, 2019). Na pytanie o wybór tego właśn ie uniwersytetu 84% badanych wymienia m.in. przyjazną atmosferę.
Ta część naszego programu jest w całości finansowana przez słuchaczy. Obawiamy się, że wzrastające koszty mogą stanowić barierę ograniczającą dostępność do tych bardzo potrzebnych i lubianych form.
Uniwersytet nasz jest również widoczny w społecznym życiu Dzielnicy. W składzie Rady Seniorów (10 osób) mamy pięcioro naszych członków – kol.kol. Alicję Jurczyk, Jadwigę Godalę, Ewę Sieniarską, Janinę Żórawińską i Stanisława Walentę. S. Walenta jest też przedstawicielem Wawra w Warszawskiej Radzie Seniorów. 1osoba,kol. J.Żórawińska pracuje w dzielnicowej komisji ds. budżetu partycypacyjnego, 2 osoby J.Żórawińska i E. Ligęza – Sieniarska – w zespole ds. ekologicznego rozwoju Warszawy.
Uniwersytet nasz był wyraźnie widoczny w ważnych dla naszej społeczności momentach – Licznie uczestniczyliśmy w Paradzie Niepodległości, mniej licznie (! ) w apelu w rocznicę zbrodni wawerskiej.
100-lecie Niepodległości – potraktowaliśmy jako powód do pogłębionej refleksji nad dziejami naszego Narodu i Państwa. Zaczęliśmy stosowny program w w r.akad,2017/18 i kontynuowali w 2018/19.
W ogólnonarodowe obchody włączyliśmy się inicjatywą uczczenia nauczycieli tajnego nauczania występując o nazwanie ich imieniem skweru w osiedlu Falenica. Uchwałę w tej sprawie podjęliśmy w kwietniu 2017r, pozyskaliśmy znaczące poparcie szkół, instytucji i organizacji , zgromadziliśmy konieczne dokumenty i w kwietniu 2018 złożyliśmy do Urzędu Miasta wymagany wniosek. W grudniu 2018r Rada Warszawy zaakceptowała nasz wniosek. Odnieśliśmy sukces ale połowiczny. Skwer Nauczycieli Tajnego Nauczania w Falenicy jest, oznakowany urzędową tablicą, o umieszczeniu której nie zostaliśmy powiadomieni. Czysto administracyjny charakter tej czynności pozbawił nas możliwości zorganizowania uroczystości patriotycznej z udziałem mieszkańców. Wydaje się , że warto i można ten niedostatek wyrównać jesienią 2019r choć by w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny .
Ogłosiliśmy również konkurs dla seniorów- 100- lecie Niepodległości – przemyślenia i refleksje Człowieka Dojrzałego oraz dla młodzieży — 100 lat Niepodległości – marzenia i nadzieje u progu dojrzałego życia. Odzew ze strony seniorów był niewielki, poniżej oczekiwań. Satysfakcjonujący natomiast był udział uczniów z XXV liceum Ogólnokształcacego im.Józefa Wybickiego. W etapie szkolnym wzięło udział 30 uczniów. 10 prac skierowano do II etapu. Finał konkursu odbył się w szkole z licznym udziałem młodzieży, nauczycieli i seniorów. Oceniamy, że było to wartościowe spotkanie dla obu stron.
Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim, członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów. Jestesmy członkiem Komisji Dialogu ds. UTW.
W lutym 2019 r Urząd m. st. Warszawa przeprowadził badanie jakości naszego uniwersytetu we wszystkich obszarach- merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Na pytanie: Czy poleciłbyś ten uniwersytet znajomym? 89% badanych odpowiedziało ZDECYDOWANIE TAK, 11% – Raczej tak..
Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu z dn. 29 maja 2019r.