Historia

Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WTUTW) powstało w 2004 roku jako piąta w tym czasie organizacja tego typu na trenie Warszawy i pierwsza w prawobrzeżnej części stolicy.
W Krajowym Rejestrze Sądowniczym zostało zarejestrowane 31 marca 2004 roku a inauguracja działalności nastąpiła w dniu 8 października tegoż roku.
Status organizacji pożytku publicznego otrzymało stowarzyszenie 6 września 2006 roku.

Powstały Uniwersytet był kontynuacją nieformalnej inicjatywy podjętej przez p. Ewę Perz – nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 124, która już wcześniej,  na terenie Falenicy,  podjęła  działalność w pewnym zakresie  zbliżosowa2ną do tego typu placówki. Pani Ewa Perz została pierwszym  Prezesem WTUTW.

Podstawą prawną funkcjonowania Towarzystwa jest jej statut, dwukrotnie nowelizowany przez Walne Zgromadzenie Członków w wyniku potrzeb związanych z szybkim rozwojem ilościowym (80 osób w pierwszym roku funkcjonowania  do 275 w piątym roku) i programowym Uniwersytetu. Ostatnia nowelizacja obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku.

Siedzibą i główna bazą działalności Uniwersytetu od początku jego powstania jest Gimnazjum Nr103 w Międzylesiu przy ul. Żegańskiej 1a. W tym budynku realizowane są podstawowe cele edukacyjne stowarzyszenia i główna forma jego funkcjonowania  – wykłady. Chcąc umożliwić słuchaczom wnikliwsze poznanie prezentowanych zagadnień są one przedstawiane jako cykle tematyczne n.p „ Wielkie religie świata” , „Słynne muzea europejskie”, czy „Wkład Polaków rozwój światowej cywilizacji”. W pięcioletniej działalności Uniwersytetu cykli tych było ponad dziesięć. Dzięki współpracy z dyrekcjami innych szkół na terenie Dzielnicy Wawer oraz z kierownikami Klubów Kultury możliwa była realizacja  licznych zajęć o charakterze  fakultatywnym. Do tych zaliczamy: brydż, zajęcia ruchowe na basenie, gimnastykę rehabilitacyjna, naukę posługiwania się komputerem, naukę jęz. obcych, malarstwo, śpiew, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe, marsze nordic walking. Zajęcia te prowadzone są nieprzerwanie od początku istnienia Stowarzyszenia.

Podstawą finansową działania Uniwersytetu są w pierwszej kolejności wpłaty członków Stowarzyszenia oraz pozyskiwane fundusze dzięki uczestnictwu w konkursach przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Głównym naszym sponsorem jest Dzielnica Wawer oraz m.st. Warszawa. Przez trzy lata korzystaliśmy z funduszy zdobytych w wyniku konkursu rozpisanego przez Polsko – Amerykańską Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ważnym źródłem dochodu jest darowizna 1% z podatku przeznaczona dla OPP.

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami o zasięgu dzielnicowym takimi jak: Wydziały Kultury, Oświaty, Sport i Rekreacji Urzędu  Dzielnicy; Ośrodkiem pomocy Społecznej; Centrum pomocy Rodzinie, komisja Polityki Społecznej Rady Dzielnicy. Na poziomie m.st. Warszawy współpracujemy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu Miasta.
Jesteśmy członkiem  Forum Dialogu Społecznego, współorganizujemy Forum Warszawskich UTW. Jesteśmy aktywni w środowisku krajowym uniwersytetów podobnego typu. Uczestniczymy aktywnie w konferencjach i zjazdach promujących idee stowarzyszania się ludzi tzw. trzeciego wieku.