Projekt nowelizowanego statutu WTUTW

 

Statut

Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie o nazwie Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie jest neutralne światopoglądowo, politycznie i wyznaniowo. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1393 z późn. zmianami) i używa nazwy: Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, jako zarejestrowana organizacja, posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm./
 2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, otwartą dla osób fizycznych, spełniających wymagania niniejszego statutu, a także organizacji społecznych i gospodarczych.
 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz  jest Dzielnica Warszawa Wawer m.st. Warszawa, a terenem działania jest województwo mazowieckie.

 • 3

Stowarzyszenie może używać podłużnej pieczęci z nazwą i adresem. Może ponadto wydawać legitymacje i odznaki zawierające emblemat stowarzyszenia wyróżniające go wśród innych organizacji. Wzór emblematu zatwierdza Zarząd.

 • 4

Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie oraz bliźniaczymi placówkami w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd, którego uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

 • 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników w tym swoich członków za wynagrodzeniem lub bez.

Rozdział II

Cele Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sposoby ich realizacji

§ 6

 Celami Stowarzyszenia są:

1)   kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,

2) wspomaganie rozwoju osobistego poprzez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywizację

3) przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych poprzez propagowanie postaw aktywnego  współuczestnictwa w pracach stowarzyszenia,

4)  propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych, młodzieży i dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia,

5) ochrona i promocja zdrowia w tym, w szczególności upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

6)   upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości   obywatelskiej i narodowej,

8)  działalność na rzecz mniejszości narodowych, poznania ich kultur i tradycji,

9)  działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych,

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

12) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka o raz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów Europy,

14)  samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia osób starszych.

15)  W zakresie swoich celów statutowych reprezentowanie  interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej

 •                                                                                                § 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie wykładów, seminariów i lektoratów języków obcych oraz sekcji problemowych zgodnie z oczekiwaniami członków,
 • organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,
 • organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych, wczasów oraz wycieczek krajoznawczych,
 • organizowanie aukcji i imprez dobroczynnych na rzecz swoich członków,
 • organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, prac społecznych , zajęć sportowych i rehabilitacyjnych,
 • aktywizowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych,
 • zaspokajanie potrzeb rozwijania szeroko pojętej twórczości artystycznej,
 • umożliwienie poznania dziedzictwa narodowego poznawania dziedzictwa narodowego, kultury polskiej i światowej,
 • udział w badaniach naukowych szczególnie z zakresu gerontologii,
 • organizowanie konferencji naukowych,
 • współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób trzeciego wieku,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,
 • inne działania sprzyjające  rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

  

 •                                                                                              § 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

 •                                                                                              §  9
 1. Członkowie Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
  1   członków zwyczajnych,
                     1.2   członków honorowych,
                     1.3   członków wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba w wieku emerytalnym lub przed emerytalnym, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna.
 •                                                                                                   § 10
 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
 2. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe i składkę członkowską.
 3. Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi oświadczenie woli oraz ustala rodzaj i formę wspierania stowarzyszenia.
 4. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą walnego Zebrania na wniosek Zarządu’           
 5.                                                                                                      §  11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • popierać działania zmierzające do wzrostu znaczenia roli Stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki.
 •                                                                                                        §    12
 1. Członkowie zwyczajni Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:

            1)  korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,

            2)  brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3) wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
 4) posiadania legitymacji stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym za wyjątkiem korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
 •                                                                                                           §      13

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:

 • skreślenie z listy członków,
 • wykluczenie ze stowarzyszenia.
 •                                                                                                              § 14
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na drodze uchwały Zarządu w przypadku:

1.1  pisemnej rezygnacji z członkostwa,

1.2  śmierci członka.

1.3  nieuiszczenia składki członkowskiej do 15 września  każdego roku  akademickiego.

 1. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

                 2.1  działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz stowarzyszenia,

                 2.2  nie brania udziału w pracach stowarzyszenia bez podania przyczyny,

                 2.3  utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku.

 1. Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez:
  3.1  dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia
                 3.2  zaprzestanie działalności wspierającej
                 3.3  utratę osobowości prawnej.
 •                                                                                                                                     § 15
 1. Spory wynikłe między członkami na tle ich działalności oraz sprawy członków dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.

2.. Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członka, a w szczególnie jaskrawych wypadkach wykluczyć ze Stowarzyszenia.

3.. Od uchwał Zarządu służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. W przypadku odwołań w sprawach dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia, Zarząd może zawiesić członka w jego prawach do czasu rozpatrzenia odwołania.

 

 •                                                                                                             § 16 

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków /Delegatów/. Uchwała Walnego Zgromadzenia  Członków /Delegatów jest ostateczna.

 

 •                                                                                                            § 17

Zawieranie  umów między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz rozstrzyganiem sporów z nim następuje  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1393 z późn. zmianami).

 

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

 •                                                                                                              §  18
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1)  Walne Zebranie Członków /Delegatów,
  2)  Zarząd,
  3)  Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa dwa lata akademickie.
  1. Walne Zebranie Członków przeprowadza się w końcu roku akademickiego.
  2. Jeśli liczba członków stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. Delegaci wybierani są wg zasady 1 Delegat na 5 członków.
  3. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów mogą dokonać wyboru członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej także spośród tych członków stowarzyszenia, którzy nie zostali delegatami.
  4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków /Delegatów wyrażonego w drodze uchwały.
  5. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.      
  •                  
  •                                                                                                                           § 19
  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków /Delegatów, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków /Delegatów zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Delegatów zwołuje Zarząd:

  3.1  na podstawie własnej uchwały ,

  3.2  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3.3  na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych  w ciągu dwóch miesięcy od daty  złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

  3.4 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, obraduje wyłącznie nad sprawą, która zawarta jest we wniosku o jego zwołanie

  4  Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków /Delegatów w pierwszym terminie wymagana jest co najmniej obecność połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych,  zwykłą większością głosów.

  •                                                                                                      § 20
  1. Walne Zebranie członków jest zwoływane w trybie zwykłym oraz w trybie nadzwyczajnym
  2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
   • z głosem decydującym – członkowie zwyczajni,
   • z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  3. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:
  • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  • ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
  • uchwalanie nowego statutu lub  zmian w statucie,
  • dokonywanie wyboru odrębnie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, Zastępców Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków stowarzyszenia
  • udzielanie lub odmowa absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
   • podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
   • przyjęcie uchwały o przekształceniu lub likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

   Zarząd Stowarzyszenia

   •                                                                                                                 § 21  
   1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami członków i zgodnie z jego uchwałami. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przez Walnym Zebraniem członków.
   2. Zarząd składa się z pięciu członków w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz od trzech do pięciu zastępców członków Zarządu z głosem doradczym.
   3. Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
   4. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje na pierwszym jego zebraniu.
   5. Określenia zadań dla zastępców członków Zarządu dokonuje Zarząd.
   6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać z głosem doradczym przewodniczący Rady Słuchaczy oraz  przewodniczący Sekcji Problemowych, których zasady działania określa Zarząd.
   7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
   8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
   9. Zarząd może zatrudnić pracownika do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych
   10. Liczebność składu Zarządu ustalana jest przez Walne Zebranie drogą uchwały przed wyborami nowego Zarządu.
   11. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
    • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków
    • kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz oraz działanie w jego  imieniu,
    • opracowanie projektu kierunków  działania i przedłożenie ich pod obrady Walnego Zebrania Członków /Delegatów,
    • realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków/Delegatów,
    • prowadzenie spraw członkowskich,
    • uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
    • zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia,
    • ustalenie rocznych programów prac i ich budżetu,
    • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
    • zawieranie umów z organami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotacji finansowych i ich warunków, oraz innymi instytucjami wspierającymi,

    uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

   • Zarząd w drodze uchwały może powołać Radę Programową określając jej działania oraz uprawnienia,
   • określenie wzoru pieczęci Stowarzyszenia, znaku Stowarzyszenia i wzorów dokumentów wydawanych przez Stowarzyszenie,
   • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

    

   Komisja Rewizyjna                

  •                                                                                                                    § 22
  •  
   1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
   2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   2.1 kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości,  co najmniej raz w roku.

   2.2 składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w podmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

   2.3 przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

   2.4 wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

   2.5  prowadzenie mediacji  w przypadku sporów słuchaczy z Zarządem.

   1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
   2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
   •                                                                                               § 23
   1. Organem samorządu stowarzyszenia słuchaczy jest Rada Słuchaczy, zwana dalej Radą.
   2. W skład Rady wchodzą przewodniczący Sekcji Problemowych.
   3. Przewodniczących, wybierają członkowie Sekcji na początku roku akademickiego w głosowaniu jawnym, na jednoroczną kadencję, do czasu następnych wyborów.
   4. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie programów działania Stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków i postulatów słuchaczy, dbanie o przepływ informacji pomiędzy Zarządem a słuchaczami.
   5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, według trybu wewnętrznie ustalonego.
   •                                                                                             § 24
   1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania.
   2. Dokooptowania dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.

               Rozdział V
             Fundusze i majątek Stowarzyszenia

   •                                                                                              § 25
   1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
    1  wpływy ze składek członkowskich,
    1.2  darowizny, składki, zapisy,
    1.3  wpływy z ofiarności publicznej,
    1.4  dotacje,
    1.5  wpływy z aukcji i imprez dobroczynnych.
   2. Do oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie. 
   •                                                                                             § 26
   1. Działalność stowarzyszenia jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, za wyjątkiem działalności wymienionej w ust. 2
   2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia polegająca na:

   2.1.  organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych,

   2.2   organizowaniu kursów,

   2.3.  organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych,

   2.4.  udział w imprezach kulturalnych,

   2.5.  prowadzeniu aukcji i imprez dobroczynnych,

   może być realizowana jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.

   1. Dochód z działalności odpłatnej stowarzyszenia służy wyłącznie działalności statutowej.
   •                                                                                                            § 27
   1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
   2. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   3. Zakazuje się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
   4. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

   Rozdział VI

   Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  •                                                                                                          § 28
  •  

     Zmiana statutu, opracowanie nowego statutu, przekształcenie lub likwidacja Stowarzyszenia mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, 

   powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, lub w drugim terminie zwykłą większością głosów.

                                                                                                          § 29  

   W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację. Likwidatorami Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu

  •                                                                                                      § 30
  •  

   Uchwalając likwidację Stowarzyszenia, Walne Zebranie może wskazać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia po pokryciu jego zobowiązań.

    

    

    Uwaga: Nowelizacja Statutu zostaje przeprowadzona zgodnie z nowelizację Ustawy Stowarzyszeniach  z dnia 7 kwietnia  1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2015 r. poz. 1393 z późn. zmianami) 

    

    

    

              

 

Ważna Informacja

                  Zarząd WTUTW zwołuje Walne Zebranie Członków
             na dzień 22.03.2018.godz. 16.45 pierwszy termin,godz.
             17.00 drugi termin..Zebranie poświęcone jest nowelizacji
             Statutu.Uwagi dotyczące Statutu będą przyjmowane
             do dnia 20.03 2018.Można je zgłaszać drogą e mail,na
             nasz adres,wrzucać do skrzynki przy sekretariacie,lub
             złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach dyżuru.
             Statut wyłożony do wglądu w sekretariacie i na stronie
             internetowej.