Propozycja kursów językowych

Zapraszamy słuchaczy Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie na bezpłatne kursy. Kursy są intensywne – każde zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne. Po 2 godzinach jest przerwa kawowa. Kurs trwa 120 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem.

Na kursy języków:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego.
  Wszystkie kursy do poziomu A1/A2.

Na kursy komputerowe

W programie : praca z komputerem, praca w sieci, program Word, program Excel, bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów technicznych i cyfrowych.

Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe.

Grupy muszą liczyć 10 – 12 osób. Dni i godziny kursów są dostosowane do kursantów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do koleżanki Doroty Pietrek. Mail: [email protected], tel. 606488048.

Sprawa jest pilna, bo ostateczne uzgodnienia będą robione w końcu sierpnia. Chcemy wiedzieć ile grup rezerwować.

                                         Sekretarz WTUTW Elżbieta Madejska

Zaproszenie na wrześniowe wycieczki

15. WRZESIEŃ (wtorek)

1. DOBRE – Muzeum poświęcone rzeźbiarzowi Konstantemu Laszczce

2. KORCZEW – zespół pałacowo – parkowy z XVIII wieku. Pałac odrestaurowany przez potomków przedwojennych właścicieli

3. PATRYKOZY – neogotycki pałac, z XIX wieku, ma tak nieszablonową architekturę, że od początku budził zdziwienie pomieszane z zachwytem.

4. MOŚCIBRODY – zabytkowy zespół dworsko – parkowy z 1. połowy XIX wieku.

Możliwość zjedzenia żurku i degustacji miejscowych wędlin

22. WRZESIEŃ (wtorek)

1. WARKA – XVII wieczny pałac, w którym obecnie mieści się Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

2. BELSK DUŻY – z klasycystycznym kościołem. W podziemiach kościoła pochowany Jan Kozietulski oficer wojsk napoleońskich, który wsławił się szarżą w przełęczy Somosierra

3. MAŁA WIEŚ – zabytkowy klasycystyczny pałac. Po II. wojnie światowej znacjonalizowany był rezydencją Urzędu Rady Ministrów do 2008 roku. Zwrócony właścicielom, odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania

UWAGA:

PRZEWIDYWANA JEST WYCIECZKA DO OTWOCKA I AUTOKAREM PO NIEZNANEJ WARSZAWIE

Porządek obrad

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW WTUTW

                                  w dniu 20.08.2020 r

Zarząd WTUTW podjął uchwałę o przeprowadzeniu Walnego Zebrania Delegatów

w dniu 20.08.2020 roku o godz.10.30.

    W razie braku kworum, zgodnie z zapisami Statutu o godz.10.45 rozpoczynamy zebranie w drugim terminie, na którym nie jest wymagane kworum. 

    Na Walnym Zebraniu Delegatów jeden delegat reprezentuje 5 członków. Przy 381 członkach na dzień zebrania, wymagane jest 77 delegatów.

    Przy obecności 40 delegatów (kworum= ½ ilości delegatów +1) zebranie odbędzie się w pierwszym terminie.

     Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i powitanie delegatów WTUTW.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad. 

5.  Przyjęcie porządku obrad. 

6.  Wybór Komisji Wniosków. 

7.  Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za rok

         akademicki 2019/2020  wraz z przyjęciem uchwały. 

8.  Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz z przyjęciem uchwały.

      9.  Informacja prezesa WTUTW o działalności finansowej w okresie  I–VI 2020.

     10. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie

            absolutorium dla Zarządu.

     11. Dyskusja

     12. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie

            absolutorium dla Zarządu i przyjęcie uchwały.

     13. Sprawy bieżące

 1. zmiany w składzie zarządu
 2. wstępna koncepcja organizacji roku 2020/2021 w warunkach epidemii.        

     14. Sprawozdanie Komisji Wniosków 

     15.  Zamknięcie obrad.

Regulamin  obrad

Walnego Zebrania Delegatów WTUTW

Regulamin  obrad

Walnego Zebrania Delegatów WTUTW

Walne Zebranie Delegatów WTUTW zwane jest dalej Walnym Zebraniem

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie WTUTW za pośrednictwem delegatów, zgodnie z paragrafem 18 pt. 4 statutu.
 2. Prawo głosowania przysługuje tylko delegatom, reprezentującym członków.  Delegatowi przysługuje tylko jeden głos.
 3. Walne Zebranie otwiera prezes WTUTW, który przeprowadza wybory przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. Prezes WTUTW przekazuje dalsze prowadzenie Walnego Zebrania wybranemu przewodniczącemu.
 4. Przewodniczący Walnego Zebrania podaje pod głosowanie regulamin obrad, z prośbą do Komisji Skrutacyjnej, by umieściła wyniki głosowania w protokole obrad.

6.   Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawia zebranym porządek obrad   celem jego uchwalenia. Walne Zebranie może zmieniać kolejność lub odroczyć rozpatrzenie niektórych pozycji porządku obrad.

7. Przyjmuje się jeden protokół Komisji Skrutacyjnej na wybór przewodniczącego i sekretarza, przyjęcie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.

8.  Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza wybory 3-osobowych Komisji: Skrutacyjnej i Wniosków. Szczegółowe zadania Komisji określone są w pkt. 14 – 15 niniejszego regulaminu.

9.  Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi obrady z zachowaniem

     uchwalonego porządku, a w szczególności:

 1. udziela głosu osobom referującym poszczególne punkty porządku obrad,
 2. kieruje dyskusją zapewniając swobodę wypowiedzi, udzielając głosu mówcom w kolejności zgłoszenia, odbierając im głos w razie przekroczenia zasad ustalonych niniejszym regulaminem i ogólnie przyjętymi zwyczajami,
 3. dba o ład na sali obrad,
 4. przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. nadzoruje protokołowanie.

10. Walne Zebranie może ustalić zasady dyskusji, w szczególności ograniczyć ilość wystąpień jednego delegata na ten sam temat, ustalić maksymalny czas jednej wypowiedzi.

11. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych delegatów.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia, do skuteczności których wymagana jest kwalifikowana większość głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

12.   Na żądanie większości reprezentantów obecnych na Walnym Zebraniu głosowanie tajne może odbywać się również w innych sprawach.

13.   Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu w górę.  Głos oddaje się za uchwałą, przeciw uchwale lub wstrzymując się od głosu.

14. Zadaniem Komisji Wniosków jest zebranie, sformułowanie i poddanie pod głosowanie zgłoszonych na Walnym Zebraniu wniosków.  Komisja sporządza protokół zawierający przyjęte przez Walne Zebranie wnioski.

15.  Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest ustalenie prawa Walnego Zebrania do

       podejmowania uchwał oraz przeprowadzanie głosowań i obliczanie ich

       wyników.

16. Z obrad Walnego Zebrania spisywany jest protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

        Do protokołu dołącza się jako załączniki:

 • protokół Komisji Skrutacyjnej,
 • protokół Komisji Wniosków,
 • listę obecności.

17.  Protokoły z Walnego Zebrania Delegatów przechowuje się przez okres 10 lat.

                 Sekretarz WTUTW                                     Prezes WTUTW

                Elżbieta Madejska                                  Barbara Bednarska                       

            ………………………..                           …………………………………

Wycieczka do Żyrardowa

Planujemy 19 sierpnia (środa) udać się do Żyrardowa i Pruszkowa.
Koszt wycieczki 60 zł (przy 30 osobach i bez posiłku).
Program – patrz Dodatek do Sowy nr 29.
Zgłoszenia przyjmuje Jasińska – tel .22/7893417 i 605248481

Zapisy słuchaczy na nowy rok akademicki

Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza zapisy słuchaczy na nowy
rok akademicki
 
internetowe zapisy rozpoczynaj się 10.08.2020 -informacje na naszej stronie.
 
tradycyjne osobiste 27.08 godz.10.00-13.00
 
28.08 godz.15.00-17.00.
 
PROSZĘ SPRAWDZAĆ  NA NASZEJ STRONIE ,BĘDĄ INFORMACJE JAK UNIKNĄĆ KOLEJKI
W ZAPISACH
 
Barbara Bednarska prezes WTUTW

Apel do delegatów na Walne Zebranie WTUTW

W imieniu Zarządu WTUTW bardzo Was proszę o zapoznanie się ze
sprawozdaniem merytorycznym i finansowym zamieszczonym na naszej
stronie, przygotowaniem uwag i wniosków, oraz zapytań.
Proszę o zgłoszenie się kandydatów na sekretarza zebrania , do komisji wniosków i
do komisji skrutacyjnej(2 osoby).
To pozwoli nam na znaczne skrócenie czasu trwania zebrania,które jest niezbędne do przekazania naszych
sprawozdań do Krajowej Administracji Skarbowej.
Przy doskonałej organizacji wyrabiamy się w około 35 min. Liczę na
Was.Pamiętajcie,czytamy, piszemy uwagi ,głosujemy.Pozdrawiam Barbara
Bednarska

WALNE ZEBRANIE

Zarząd WTUTW podjął uchwałę o przeprowadzeniu Walnego Zebrania Delegatów
w dniu 20.08.2020 roku
 
godz.10.30. pierwszy termin,a w razie braku kworum godz.10.45 drugi
termin. Zgodnie z zapisami Statutu
 
jeden delegat reprezentuje 5 członków,co stanowi 78 delegatów.Przy
obecności 40 delegatów Zebranie
 
odbędzie się w pierwszym terminie.
 
Porządek obrad
 
1 Otwarcie i powitanie
 
2 Wybór przewodniczącego i sekretarza
 
3 Przyjęcie porządku obrad
 
4 Wybór komisji wniosków
 
5 sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres
06.2019-06..2020
 
6 sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie
absolutorium
 
7 dyskusja
 
8 Przyjęcie Uchwał w sprawie
 
a sprawozdanie merytoryczne
 
b sprawozdanie finansowe
 
9 głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawi absolutorium i
przyjęcie Uchwały
 
10 zamknięcie Zebrania
 
 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

 

 1. BILANS

 

 

Punkty  1.1. do 1.11.  pominięto tu, bo nie wystąpiły lub nie dotyczą naszego Uniwersytetu. 

 

 • Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych na dzień

   31.12.2019 roku wynosiły 9.600 zł i dotyczyły przedpłaty na wycieczkę, która

   odbędzie się w 2020 roku. 

 

 • Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2019

          roku – kwota 31.063,18 zł obejmuje wpłaty otrzymane od uczestników na poczet

          zajęć i wycieczek w 2020 roku.

 

 • Zobowiązania długoterminowe lub krótkoterminowe zabezpieczone na majątku

                jednostki – nie wystąpiły.

 

 • Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

                poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

 

 

 

 

 

 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 • Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług – Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej – nie dotyczy.

 

 • Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 2019
Przychody Kwota w zł
Składki określone statutem 41 040,00
Wpisowe 4 220,00
1% przekazanego podatku 11 060,84
Przychody z działalności statutowej częściowo odpłatnej: 273 953,89
Z tego:

Wycieczki

 

209 998,83

Kurs języków obcych 28 011,62
Gimnastyka i rehabilitacja 19 411,70
Basen 13 215,74
Informatyka 2 006,00
Inne 1 310,00
Granty i dotacje: 70 394,06
Z tego:

Urząd m. st. Warszawy 

 

46 685,00

Dzielnica Wawer m.st. Warszawy 12 000,00
Darowizny 11 709,06
Przychód przeniesiony z 2018 roku 58 459,38
RAZEM 459 128,17

 

Zrealizowane przychody w 2019 roku są to, podobnie jak w latach poprzednich,  przychody pochodzące ze składek członków stowarzyszenia, inne przychody określone statutem w tym: przychody z wpisowego wpłaconego przez członków, wpłaty członków Stowarzyszenia np. na opłacenie wycieczek, zajęć informatycznych, gimnastyki itp., dotacje i granty. W 2019 roku wpłynęły również kwoty  z przekazanego przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym za 2018 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Informacja o poniesionych kosztach w 2019 roku.

 

Wyszczególnienie 2019
Koszty Kwota w zł
Koszty działalności statutowej częściowo odpłatnej: 278 861,31
Z tego:

Wycieczki

 

209 969,15

Kurs języków obcych 32 948,72
Gimnastyka i rehabilitacja 19 411,70
Basen 13 215,74
Informatyka 2 006,00
Inne 1 310,00
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 81 811,05
Z tego:

Kurs języka rosyjskiego

 

107,58

Kurs języka niemieckiego

Malarstwo

Wykłady

Nordic Walking

 

 

 

2 215,97

Spotkania integracyjne 3 540,49
Granty i dotacje: 58 685,00
Z tego:

Urząd m. st. Warszawy 

 

46 685,00

Dzielnica Wawer m.st. Warszawy 12 000,00
Zadania finansowane z darowizn 9 668,28
Zadania finansowane z 1%

Pozostałe

7 593,73

 

RAZEM 360 672,36

 

Działalność TOWARZYSTWA ze względu na udział słuchaczy w sposobie finansowania przedsięwzięć Uniwersytetu, można podzielić następująco:

 • nieodpłatną – wykłady i wybrane warsztaty artystyczne (śpiew), nordic walking, lektoraty – te wydatki pokrywane są z dochodów własnych Uniwersytetu oraz grantów i dotacji.
 • częściowo odpłatną – lektoraty, zajęcia komputerowe, blok rehabilitacyjny (basen i gimnastyka). Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych, grantów i dotacji.

 

Ze środków otrzymanych z 1% dopłacono do zajęć dydaktycznych, sportowych dla członków stowarzyszenia. Dofinansowano również udział w imprezach kulturalnych.

 

Program turystyczno-poznawczy był również częściowo dotowany ze środków własnych oraz z dotacji.

 

 

 

 

 • Wyliczenie wyniku finansowego na dzień 31.12.2019 roku.

 

  2019
Przychody Koszty
 

Przychody z działalności statutowej

400 668,79  
Koszty działalności statutowej   360 672,36
Wynik na działalności statutowej 39 996,43
koszty administracyjne   31 594,62
z tego

Materiały (art. biurowe)

 

 

 

4 758,68

Usługi obce (usługi księgowe, ksero, opłaty pocztowe, czynsz)   22 906,72
Podatki i opłaty   0,00
Wynagrodzenia   2 373,60
Pozostałe koszty   1 555,62
Przychody z odsetek 100,81  
Pozostałe koszty   820,21
Wynik na koniec okresu 7 682,41
Przeniesienie wyniku z poprzedniego okresu 58 459,38
Wynik bilansowy na 31.12.2019 66 141,79

 

 

 • Przychody z 1% oraz wydatki finansowane z 1%.

 

 

Wyszczególnienie 2019
1% Kwota w zł
Przychody 1% 11 060,84
Razem koszty finansowane z 1% 7 593,73
Zadania nieodpłatne finansowane z 1% 5 625,23
Z tego:

spotkania integracyjne

 

2 020,00

zajęcia kulturalne 3 369,99
Nordic Walking 235,24
Zadania odpłatne finansowane z 1% 1 968,50
Z tego:

informatyka

 

1 914,00

lektoraty 27,50
rehabilitacja 27,00

 

 • Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – nie planuje się.

 

 

 

 

 1. INFORMACJE RÓŻNE

 

 • Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – nie dotyczy.

 

 • Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych – TOWARZYSTWO nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.

 

 • Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym.             Wynagrodzenie z tytułu pełnienia w/w funkcji nie było wypłacone. 

 

 • Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Członkom Zarządu i Organów Nadzorczych – nie udzielono.

 

 • Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy – TOWARZYSTWO nie ma obowiązku badania sprawozdania i nie zleca badania bilansu.

 

 • Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących roku poprzedniego ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły. 

 

 • Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.

 

 • Zmiany zasad rachunkowości – nie wystąpiły.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE – WERSJA DO POBRANIA

 

Sprawozdanie merytoryczne 2019-2020  z pracy  ZARZĄDU  WTUTU

      w  roku akademickim  2019/2020

 

I.METRYCZKA:

1.Nazwa organizacji:  Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe
 2. Rejestracja: 31. 03. 2004, KRS – 0000202244,  NIP – 952 195 80 93, REGON – 015766940
 3. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006
 4. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa
 5. Członkowie na dzień 14.10.2019 383 osoby;   Wg płci : kobiety  – 321 tj. 83,8%, mężczyźni – 62  tj. 16.2%.   Według wieku jesteśmy uniwersytetem  dwupokoleniowym, w przedziale 50+ do 90+. Taka struktura wiekowa wymaga znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby satysfakcjonowała wszystkich słuchaczy.
 6. 7. Władze WTUTW – wybrane na kadencję 2019 –2021 w dniu 17 czerwca 2019:

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska, wiceprezesi – Elżbieta Chomicka i Maria Jasińska, sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Anna Olędzka, Ewa Sękowska,

Teresa Studnicka;

KOMISJA REWIZYJNA:  przewodniczący – Urszula Mastej zastępca – Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka;

 1. RADA SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska.
 2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Rok akademicki 2019/2020 jest 16 rokiem działalności WTUTW.

Sprawozdanie za rok 2018/19 złożone na walnym zebraniu w dniu 17 czerwca 2019, zostało przyjęte i  Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie   nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu, wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi, przedłożonymi przez Komisję Wniosków  podstawą do zbudowania programu na rok 2019/2020. Poniższe sprawozdanie dotyczy roku 2019/2020.

EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez:  wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program  turystyczno –  krajoznawczy.

Wykłady plenarne – Z zaplanowanych 30 wykładów  18 odbyło się w normalnym trybie, a 12 w trybie online (epidemia).

Na tematykę wykładów miały istotny wpływ ważne wydarzenia społeczno – polityczne. W związku z niepokojącą sytuacją na świecie odbyły się 2wykłady; 1 o Syrii i 1 o Krymie. Były 2 wykłady związane z bezpieczeństwem w korzystaniu z bankowości elektronicznej, oraz wykłady o niebezpieczeństwach związanych z wyzbywaniem się nieruchomości i dotyczące zapisów testamentowych. Zwróciliśmy też uwagę na ważne rocznice przypadające w roku akademickim 2019/2020. Z okazji 75 rocznicy odbudowy Warszawy odbył się cykl 3 wykładów pt. „Wielcy budowniczowie Warszawy” o  Starynkiewiczu, o Starzyńskim i o Sigalinie. Wszystkie te wykłady odbyły się w trybie online. Oglądalność była ponad 100 osób. Z okazji  100 rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda wykład o jego życiu  wygłosił Waldemar Borzestowski. Wysłuchało go 176 osób (online). Mogliśmy wysłuchać na you tube powieści Tyrmanda ” Zły”.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły i beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego mieliśmy wykład online pt. ”Jan Paweł II i Stefan Wyszyński, oblicza współpracy”. W setną rocznicę 1-szych wyborów parlamentarnych, historyk Jarosław Zawadzki wygłosił wykład „Wybory w II Rzeczpospolitej”.

Kontynuowaliśmy cykl prozdrowotny. W tym roku udało nam się zrealizować wykłady:

„ Czy mózg można odmłodzić” i „Zaburzenia pamięci w wieku starczym”. Były one zaplanowane na czas przed epidemią. Spotkanie z okulistą i geriatrą, przeniesiemy na następny semestr. Wykładowcy nie zgodzili się na online z powodu braku kontaktu ze słuchaczami i braku możliwości zadawania pytań przez słuchaczy.

W bardzo lubianym cyklu muzykologicznym słuchaliśmy 4 wykładów. Dwóch Igora Pogorzelskiego „O historii filmu animowanego” i  „Walc i karnawał” oraz dwóch wykładów online mgr Kamili Wieczorek  „Śladami rodu Straussów” i „Austria śladami Mozarta”.

Pojedyncze wykłady dotyczyły różnej tematyki –  podróżniczej, zdrowego odżywiania, ekologii, spotkania z pisarką itp..

 Wartością dodaną była możliwość poznania wybitnych osobowości polskiej nauki ale także młodych ludzi u progu naukowej kariery, pasjonujących się swoją pracą i świetnie zapowiadających się popularyzatorów wiedzy.  Średnia frekwencja – 100 osób.

Wykłady sfinansowano z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem środków własnych UTW.

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby słuchaczy, zainteresowanych konkretnym obszarem kultury. W tym roku akademickim spotykaliśmy się na Zamku Królewskim, gdzie kustosz  Daniel Artymowski poprowadził dla nas cykl „Wielkie Kultury Europy”. Jest to bardzo interesująca próba przybliżenia kultury i obyczajów najciekawszych europejskich krajów. Część wykładów z powodu epidemii odbyła się online. Online zwiedzaliśmy również Muzeum Polin, byliśmy na wystawach w Łazienkach i w Zachęcie. Wszystkie te wyjścia online finansowane były z Urzędu Miasta.

Lektoraty – kontynuowało pracę 8 grup j. angielskiego  ( na wszystkich poziomach trudności), 1 grupa j. hiszpańskiego.   Języków uczyło się ponad 37% wszystkich słuchaczy ( 148 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności podnoszące pewność siebie , szczególnie w trakcie  naszych zagranicznych podróży, ale jesteśmy też w ciągłym treningu umysłowym, pozwalającym zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i wpłaty uczestników zajęć. Od ogłoszenia stanu epidemii lektoraty prowadzone były online i w całości finansowane z dotacji miasta.

Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy, łącznie 36osób. Od ogłoszenia epidemii  na początku wykorzystano zajęcia na pomoc słuchaczom w uruchomieniu  Zoom-a, Skypa i innych możliwości korzystania z zajęć online (co się udało). Następne zajęcia komputerowe online odbyły się dla wszystkich chętnych członków UTW. Finansowanie – dotacja miasta i wpłaty słuchaczy. Od czasu epidemii w całości finansowane z dotacji miasta.

 1. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I UDZIAŁ W KULTURZE

Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samooceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały dwie grupy ( 23 osoby) , 2,5godz/tygodniowo każda. We wrześniu malarki były na tygodniowym plenerze w Wojciechowie koło Nałęczowa.  Wystawa ich prac” Zieleń Wawra”, która odbyła się tradycyjnie w salach Klubu Kultury Anin  zgromadziła dużo  gości.  Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne  jest ich widzenie świata.  Podczas epidemii malarki mają zajęcia plenerowe. Mają też w planie zrobienie warsztatów i wystawy dla dzieci niepełnosprawnych. Finansowanie: grant z UD Warszawa – Wawer i kosztów własnych UTW..

Warsztaty śpiewu – kończący się rok był dla zespołu dość trudny. Z powodu epidemii   odbywało się niewiele zajęć. Mogliśmy się cieszyć z występu naszego chóru razem z chórem młodzieży szkolnej podczas obchodów 15-lecia naszego Uniwersytetu. Razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i kolędowaliśmy. W zajęciach wokalno-muzycznych uczestniczy 9 osób. Finansowanie: grant z UD Wawer i środki własne Uniwersytetu.

Udział w życiu kulturalnym Warszawy – w okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z ponad 100 biletów do teatrów, na koncerty poetyckie w Teatrze Narodowym (25), do Filharmonii  (33) i na koncerty w Uniwersytecie Muzycznym ( 34 ). Epidemia uniemożliwiła nam realizację naszych planów w obchodach rocznic, czy też wykorzystania naszych wszystkich biletów. Korzystaliśmy online z ofert teatrów, Opery i koncertów w Filharmonii. Do czasów pandemii finansowane przez słuchaczy, a w okresie epidemii bezpłatne.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.

 Formy realizacji: Dwa wykłady prozdrowotne wspomniane wyżej, gimnastyka rehabilitacyjna na sali, gimnastyka na basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.

Gimnastyka – ćwiczyło 4 grupy, 2 razy w tygodniu każda. Łącznie ćwiczyło około 110 osób Finansowanie – dotacja uzupełniona wpłatami słuchaczy. W czasie epidemii prowadzono zajęcia online, finansowane z dotacji miasta.

Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy, łącznie 60 osób, pod pieczą wykwalifikowanego rehabilitantki zatrudnionej przez Uniwersytet. Finansowanie: wpłaty słuchaczy i dotacja m st. Warszawa. Od ogłoszenia epidemii zajęcia nie odbywały się.

Nordic walking – kilkunastoosobowa grupa (liczebność zmienna), spotykała się raz w tygodniu na spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności  indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Finansowanie dotacja miasta plus środki własne Uniwersytetu. W czasie zakazu wychodzenia z domu zajęcia nie odbywały się. Po zniesieniu ograniczeń zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Finansowane były z dotacji miasta.

W październiku zrealizowaliśmy tradycyjny jesienny zlot kijkowy, zakończony biesiadą przy ognisku. Kompleks działań N-W jest dla słuchaczy nieodpłatny, finansowany z dotacji m. st. Warszawa oraz środków własnych Uniwersytetu.

Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są wiosną i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób, także spoza Uniwersytetu. Są bardzo cenioną formą rehabilitacji i relaksu,  spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich seniorów. W minionym roku akademickim odbył się tylko wyjazd jesienny. Wiosenny wyjazd nie mógł być zrealizowany ze względu na epidemię. Wyjazdy te są finansowane w całości przez uczestników.

Po raz trzeci zorganizowaliśmy wyjazd do sanatorium. Z 10 dniowego turnusu skorzystały 32 osoby. Przebywaliśmy w Truskawcu na Ukrainie. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili ofertę leczniczo – rehabilitacyjną i korzystali z niej w bardzo szerokim zakresie. Ten aspekt plus dobre warunki socjalne i na wszystko niskie, jak dla Polaków ceny, zachęcają do  powtarzania wyjazdu.

 

 1. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY

Program turystyczny (wycieczki i muzea) realizowany przez Marię Irenę Jasińską.

Na rok 2019/2020 przygotowano bogaty program turystyczny. Na dalsze poznawanie Polski zaplanowaliśmy seidem wyjazdów jednodniowych i jeden czterodniowy. Jedyny, jaki udało się nam zrealizować to wyjazd pt. „ Gęsina na świętego Marcina” w listopadzie 2019. W programie było zwiedzanie Serocka i Pułtuska, ciekawych miasteczek Mazowsza.

      Z powodu istniejącej sytuacji epidemicznej i koniecznością przestrzegania zaleceń, które utrudniają organizację i realizację programu trzeba było odwołać wyjazdy do Jelitkowa, Poronina, Wiednia, wycieczkę czterodniową „Śladami Jana Pawła II” i dwie wycieczki jednodniowe. Mamy nadzieję, że może jesienią uda się zrealizować coś z naszego bogatego programu.

Byliśmy w Muzeum Narodowym na wystawie „Portret młodzieńca”, dzieło Raffaella Santi. Wystawa była hołdem złożonym artyście w 500-lecie jego śmierci.

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

   Z okazji rocznicy 11 listopada spotkaliśmy się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii.  Liczny udział Słuchaczy około 200 osób, serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd. Z okazji dnia Babci i Dziadka w Sali widowiskowej odbyły się występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, zakończone słodkim poczęstunkiem. Więcej naszych planów nie udało się zrealizować ze względu na ogłoszoną epidemię.

   Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim,   członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów.  Jesteśmy członkiem Komisji Dialogu ds. UTW.

 

 Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu nr 10 z dnia 23.06.2020.