SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z pracy ZARZĄDU WTUTU w r. akad. 2018/2019

I.METRYCZKA:

1.Nazwa organizacji: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2. Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe,
3.Rejestracja: 31. 03. 2004, KRS – 0000202244, NIP – 952 195 80 93, REGON – 015766940
4. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006,
5. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa,
6. Członkowie na dzień 14.06.2019 – 367 osób; we wrześniu 2018 przyjęliśmy 59 nowych osób, z roku 2017/2018 nie ponowiło członkostwa 45 osób, zmarli osób. Wdłg płci — kobiety – 316- tj. 83 %, mężczyźni — 49 tj. 17 %. Wdłg wieku – jesteśmy uniwersytetem dwupokoleniowym, w przedziale 50+ do 90+.Taka struktura wiekowa wymagałaby znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby satysfakcjonowała ona oba pokolenia. W naszych warunkach jest to prawie niemożliwe , a w każdym razie bardzo trudne.
7. Władze WTUTW – wybrane na kadencję 2017 – 2019 w dniu 14 czerwca 2017:
ZARZĄD: prezes – Teresa Bojanowicz, wiceprezesi — Teresa Janota i Maria Jasińska, sekretarz – Barbara Bednarska, skarbnik – Barbara Pazik – Zajer;
Zastępcy członków Zarządu: Zofia Grajwoda, Alicja Machuderska, Elżbieta Madejska, Ewa Ligęza – Sieniarska, Barbara Wilczyńska;
KOMISJA REWIZYJNA: przewodniczący – Janusz Leśniewski, zastępca — Stefan Kasprzak, członkowie: Zofia Chmielewska .
8. RADA SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska (w r. 2018)

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Rok akademicki 2018/2019 jest 2–gim rokiem VII kadencji wybieralnych władz Uniwersytetu ( patrz: skład personalny powyżej).
Sprawozdanie za rok 2017/18 złożone na walnym zebraniu ( 14 czerwca 2017) zostało przyjęte i Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi przedłożonymi przez Komisję Wniosków podstawą do zbudowania programu na rok 2018/2019. i z tego składamy sprawozdanie.
EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez: wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program turystyczno – krajoznawczy.
Wykłady plenarne – odbyło się 29 zaplanowanych, w 2–3 przypadkach nastąpiła korekta terminów lub tematu. Przy planowaniu z półrocznym wyprzedzeniem takie korekty zastrzega i wykładowca i organizator ( Zarząd.)
Na tematykę wykładów miały istotny wpływ ważne wydarzenia społeczno – polityczne — trwające jeszcze obchody 100-lecia Niepodległości, wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Poświęciliśmy tym zagadnieniom 7 wykładów, które pogłębiły wiedzę o regulacjach prawnych i praktyce wyborczej , pokazały wagę indywidualnych decyzji w szerszym kontekście geopolitycznym, ujawniały metody manipulacji obywatelem –wyborcą. Naszymi wykładowcami byli: dr.hab.Ewa Marciniak i prof.Tomasz Słomka z INP UW, dr. Tadeusz Chabiera ( AON ), prof. Danuta Hubner (PE ) a debatę europejską zrealizowała fundacja Ars Republica we współpracy z polskim biurem Parlamentu Europejskiego.
Kontynuowaliśmy cykl prozdrowotny w tym roku bardziej nastawiony na lepsze poznanie biologii człowieka, nowej w tym zakresie wiedzy i kierunkach prac badawczych. W ciągu 6 wykładów dowiadywaliśmy się o : genach i epigenach ( dr, Beata Popłońska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN), neurobiologii mózgu w związku z procesami zapamiętywania (dr. Paweł Boguszewski IBD im Nenckiego PAN ), wpływie tlenu na organizm ludzki, mikrobionie skóry i układu pokarmowego ( dr. Paweł Kowalczyk I F i ŻZ PAN). Z każdego wykładu można było wyprowadzić wnioski praktyczne, poprawiające jakość naszego życia i relacji z innymi ludźmi.
W bardzo lubianym cyklu muzykologicznym ( 8 wykładów) słuchaliśmy dr.Agnieszki Kurowskiej ( opera) i dr.Igora Pogorzelskiego ( muzyka popularna ale już klasyczna). I utalentowani popularyzatorzy muzyki i piękna muzyka! Te wykłady dają nam szczególną oczyszczającą radość i przyjemność.
Pojedyncze wykłady dotyczyły różnej tematyki – pojęcia czasu, naszych podróży, mechanizmów rodzenia się zła, zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych itp.
Wartością dodaną była możliwość poznania wybitnych osobowości polskiej nauki ale także młodych ludzi u progu naukowej kariery, pasjonujących się swoją pracą i świetnie zapowiadających się popularyzatorów wiedzy. Średnia frekwencja – 100 osób.
Wyklady sfinansowane z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem srodków własnych UTW.
Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby Słuchaczy zainteresowanych konkretnym obszarem nauki i kultury. W Muzeum Narodowym wysłuchaliśmy 9 monograficznych wykładów poświęconych istotnym zdarzeniom artystycznym XX-wiecznej Europy.
Zgodnie z decyzją z r.2017/18 z nie zawieraliśmy całorocznej umowy z żadnym innym muzeum ( malejące zainteresowanie) wybierając kwalifikowane zwiedzanie wystaw czasowych (prelekcja + wystawa ), I tak: w Muzeum Narodowym – Malarstwo Józefa Brandta, Krzycząc:POLSKA!, Skarby w M.N. ze zbiorów PKO, wszystkie trzy związane ze 100-leciem Niepodległości; Ponadto obejrzeliśmy w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach Wystawę malarstwa El Greco, w M, Narodowym –wystawę rzeźb Augusta Zamoyskiego, w Muzeum Polin – Żydowskie święta ( geneza, symbolika, rytuały, w tym potrawy).To spotkanie dzięki bardzo dobrej prelegentce , żywemu zainteresowaniu i wiedzy słuchaczy przerodziło się w konwersatorium . Finansowanie: dotacja Miasta, częściowa odpłatność uczestników i środki własne WTUTW.
Lektoraty – kontynuowało pracę 7 grup j. angielskiego ( na wszystkich poziomach trudności ), 1 grupa j. hiszpańskiego i 1 gr. J. rosyjskiego (konwersatoryjna, nieodpłatna dla słuchaczy ). Języków uczyło się ponad 37% wszystkich słuchaczy ( 140 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności podnoszące pewnośc siebie , szczególnie w trakcie naszych zagranicznych podróży ale jesteśmy w ciągłym treningu umysłowym pozwalającym zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i wpłaty uczestników zajęć.
Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy zaawansowane łącznie 18 osób. Realizacja zajęć nastręczała trudności, nie oceniamy efektów wysoko. W kolejnym roku ,jak się wydaje, trzeba zweryfikować i treści i formy kształcenia. Podstawową trudnością będzie to, że każdy uczestnik zajęć już coś umie ale każdy co innego. I każdy oczekuje, że nauczy się tego , na czym mu indywidualnie zależy. Finansowanie: dotacja Miasta, wpłaty uczestników, środki własne uniwersytetu.
W badaniu jakości naszego UTW ( luty, 2019) na pytanie o przydatność zdobytej wiedzy w codziennym życiu 94% badanych odpowiedziało pozytywnie ( zdecydowanie TAK -48%, RACZEJ TAK -46%). Wysoko badani ocenili poziom merytoryczny zajęć edukacyjnych –91% pozytywnie i bardzo pozytywnie, negatywnie – 9%. Kwalifikacje , umiejętności metodologiczne i kulturę osobistą kadry nauczającej pozytywnie ocenia 93% badanych, 7% źle.
II. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I UDZIAŁ W KULTURZE –
Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samo oceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały dwie grupy ( 18 osób) , 2,5godz/tyg. kazda. We wrześniu malarki były na tygodniowym plenerze w Górach Świętokrzyskich. Wystawa prac poplenerowych, BUKIET dla NIEPODLEGŁEJ , która odbyła się tradycyjnie w salach Klubu Kultury Anin tradycyjnie też zgromadziła tłumy gości. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne i wzbogacające odbiorców jest ich widzenie świata. Druga wystawa będzie składnikiem obchodów 15- lecia naszego Uniwersytetu. Finansowanie: grant z UD Warszawa – Wawer i darowizny uczestniczek zajęć.
Warsztaty śpiewu – kończący się rok był dla zespołu dość trudny. Z powodów zdrowotnych lub niezbywalnych obowiązków opiekuńczych w rodzinach własnych zrezygnowało kilka koleżanek . Nie poddajemy się , na jesieni przeprowadziliśmy 2 spotkania ,,śpiewjące”w ramach projektu <<100 lat Niepodległości w Wawerskim UTW”. W kwietniu 2019 nasz ,,Uśmiech Teściowej” brał udział w Wojewódzkim przeglądzie amatorskich zespołów senioralnych. Przyszłość zespołu chóralnego zależy jednak od nowych zgłoszeń do chóru. Finansowanie: grant z UD Wawer i środki własne Uniwersytetu.
Udział w życiu kulturalnym Warszawy – w okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z 428 biletów do :teatrów ( 227 ),na koncerty poetyckie w Teatrze Narodowym ( 59 ), do Filharmonii ( 33 ), do Opery ( 25 ) i na koncerty w Uniwersytecie Muzycznym ( 34 ). Trud zdobycia biletów na ważne wydarzenia, załatwienie zniżki, kolportaż spoczywa na barkach kol. Jadwigi Blichowskiej. Doceniamy i bardzo serdecznie dziękujemy.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.
Formy realizacji: wykłady – 7 w. omówionych powyżej, gimnastyka, gimnastyka na basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.
Gimnastyka – ćwiczyło 6 grup ,2 razy w tygodniu każda. Jedna grupa adresowana do sprawniejszych realizowała program zbliżony do aerobiku. Łącznie ćwiczyło ok.130 osób tj blisko 30% uniwersyteckiej populacji. W II semestrze, w związku z ofertą bezpłatnych zajęć w dwu wawerskich kulturotekach zmniejszyła się liczba ćwiczących, co wywołało niekorzystne skutki finansowe dla Uniwersytetu. Finansowanie: wpłaty Słuchaczy i dotacja m. st. Warszawa.
Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy łącznie 60 osób pod pieczą wykwalifikowanego rehabilitanta zatrudnionego przez Uniwersytet. Druga istotną częścia kosztów jest odpłatność za wynajem torów na basenie OSiR w Aninie. Nieco poprawiła się nasza wewnętrzna komunikacja, co skutkowało lepszym ,,obłożeniem” grup. Finansowanie: wpłaty słuchaczy i dotacja m st. Warszawa.
Nordic walking – kilkunasto osobowa grupa ( liczebność zmienna ) spotykała się raz w tygodniu na kwalifikowany spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.
W listopadzie zrealizowaliśmy tradycyjny jesienny zlot kijkarzy zakończony biesiadą w Barze przy Stajni. W marcu , tradycyjnie , kijkarze uczestniczyli w imprezie pożegnania zimy organizowanej przez zaprzyjaźnioną grupę seniorow z Ursynowa na terenie parku w Powsinie. Kompleks działań N-W jest dla Słuchaczy nieodpłatny i finansowany z dotacji m.st.Warszawa oraz środków własnych Uniwersytetu.
Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są wiosna i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób także z poza Uniwersytetu. Są bardzo cenioną formą rehabilitacji i relaksu, spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich seniorów. Pomysłodawczynią i realizatorką jest kol. Maria Pusz za co serdecznie Jej dziękujemy. Od 2018r organizuje je kol. Elżbieta Chomicka. Wyjazdy są w całości finansowane przez uczestników. Wysoka i wielostronna ich wartość nakazywałaby kontynuację. Ale koszt jest dość wysoki i wzrasta i przydałoby się znaleźć zewnętrzne źródło dofinansowania.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyjazd do sanatorium. Z 10-cio dniowego turnusu skorzystały 42 osoby. Przebywaliśmy w Truskawcu na Ukrainie. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili ofertę leczniczo – rehabilitacyjną i korzystali z niej w bardzo szerokim zakresie. Ten aspekt plus dobre warunki socjalne i na wszystko niskie, jak dla Polaków, ceny zachęcają do powtórzenia wyjazdu. Zniechęca natomiast procedura graniczna przy powrocie do kraju a to głównie z powodu niskiej kultury osobistej i niskiej kultury pracy polskiej służby granicznej.
We wrześniu 2018 i w maju 2019 zrealizowano 2 tygodniowe wyjazdy do Jelitkowa, po ok.35 osob każdy. Wyjazdy maja charakter rekreacyjny, doskonale służą integracji ale także uczą poprzez wycieczki również poza Trójmiasto. Organizuje je kol. Barbara Wilczyńska.
Spływy kajakowe – zrealizowano 2 spływy jednodniowe, 35 uczestników było w pełni usatysfakcjonowanych.

IV. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załacznik

V. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ —
W okresie sprawozdawczym tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii i Wielkanocnym ,,jajeczku”. Liczny udział Słuchaczy (śr.150), serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie i zabawa wskazują, że zbudowaliśmy uniwersytecką społeczność otwartych i przyjaznych sobie ludzi. Kulinarne atrakcje przygotowywał ten sam od lat zespół Koleżanek i Kolegów pod wodzą Hali Korpalskiej i Inki Zielińskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy i bądżcie nam zdrowe, bo lata pracy przed Wami. Spotkania świąteczne w całości finansujemy ze środków własnych Uniwersytetu.
Wszystkie nasze bardzo liczne wyjazdy i spotkania wzmacniają osobiste więzi, skracają odległość od człowieka do człowieka. Potwierdzają to badania jakości naszego UTW (luty, 2019). Na pytanie o wybór tego właśn ie uniwersytetu 84% badanych wymienia m.in. przyjazną atmosferę.
Ta część naszego programu jest w całości finansowana przez słuchaczy. Obawiamy się, że wzrastające koszty mogą stanowić barierę ograniczającą dostępność do tych bardzo potrzebnych i lubianych form.
Uniwersytet nasz jest również widoczny w społecznym życiu Dzielnicy. W składzie Rady Seniorów (10 osób) mamy pięcioro naszych członków – kol.kol. Alicję Jurczyk, Jadwigę Godalę, Ewę Sieniarską, Janinę Żórawińską i Stanisława Walentę. S. Walenta jest też przedstawicielem Wawra w Warszawskiej Radzie Seniorów. 1osoba,kol. J.Żórawińska pracuje w dzielnicowej komisji ds. budżetu partycypacyjnego, 2 osoby J.Żórawińska i E. Ligęza – Sieniarska – w zespole ds. ekologicznego rozwoju Warszawy.
Uniwersytet nasz był wyraźnie widoczny w ważnych dla naszej społeczności momentach – Licznie uczestniczyliśmy w Paradzie Niepodległości, mniej licznie (! ) w apelu w rocznicę zbrodni wawerskiej.
100-lecie Niepodległości – potraktowaliśmy jako powód do pogłębionej refleksji nad dziejami naszego Narodu i Państwa. Zaczęliśmy stosowny program w w r.akad,2017/18 i kontynuowali w 2018/19.
W ogólnonarodowe obchody włączyliśmy się inicjatywą uczczenia nauczycieli tajnego nauczania występując o nazwanie ich imieniem skweru w osiedlu Falenica. Uchwałę w tej sprawie podjęliśmy w kwietniu 2017r, pozyskaliśmy znaczące poparcie szkół, instytucji i organizacji , zgromadziliśmy konieczne dokumenty i w kwietniu 2018 złożyliśmy do Urzędu Miasta wymagany wniosek. W grudniu 2018r Rada Warszawy zaakceptowała nasz wniosek. Odnieśliśmy sukces ale połowiczny. Skwer Nauczycieli Tajnego Nauczania w Falenicy jest, oznakowany urzędową tablicą, o umieszczeniu której nie zostaliśmy powiadomieni. Czysto administracyjny charakter tej czynności pozbawił nas możliwości zorganizowania uroczystości patriotycznej z udziałem mieszkańców. Wydaje się , że warto i można ten niedostatek wyrównać jesienią 2019r choć by w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny .
Ogłosiliśmy również konkurs dla seniorów- 100- lecie Niepodległości – przemyślenia i refleksje Człowieka Dojrzałego oraz dla młodzieży — 100 lat Niepodległości – marzenia i nadzieje u progu dojrzałego życia. Odzew ze strony seniorów był niewielki, poniżej oczekiwań. Satysfakcjonujący natomiast był udział uczniów z XXV liceum Ogólnokształcacego im.Józefa Wybickiego. W etapie szkolnym wzięło udział 30 uczniów. 10 prac skierowano do II etapu. Finał konkursu odbył się w szkole z licznym udziałem młodzieży, nauczycieli i seniorów. Oceniamy, że było to wartościowe spotkanie dla obu stron.
Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim, członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów. Jestesmy członkiem Komisji Dialogu ds. UTW.
W lutym 2019 r Urząd m. st. Warszawa przeprowadził badanie jakości naszego uniwersytetu we wszystkich obszarach- merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Na pytanie: Czy poleciłbyś ten uniwersytet znajomym? 89% badanych odpowiedziało ZDECYDOWANIE TAK, 11% – Raczej tak..
Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu z dn. 29 maja 2019r.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; porządek obrad

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

17 czerwca 2019 godz.10.30, II termin 10.45

Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo.

Porządek obrad

1 Otwarcie zebrania,powitanie

3 Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

4 Przyjęcie porządku obrad

5 Wybór Komisji Wniosków

6 Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres
kadencji(czerwiec 2017-czerwiec 2019)

7 Sprawozdanie finansowe

8 protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

9 Dyskusja

10 przyjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia sprawozdania merytorycznego
Przyjęcia sprawozdania finansowego

11 Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
przyjęcie uchwały

12 Wybory władz WTUTW

wybór Komisji Skrutacyjnej

ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne

prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa,członków zarządu
i komisji rewizyjnej

przeprowadzenie wyborów

13 Protokół Komisji Skrutacyjnej

14 Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

15 Komunikaty,oferta wakacyjna

16 Zamknięcie zebrania

XV Lat WTUTW

We wtorek, 18 czerwca zapraszamy na uroczyste obchody XV-lecia UTW o godzinie 10.30 w sali teatralnej WCK (ul. Żagańska 1a).

 

W środę, 19 czerwca o 15 odbędzie się dalszy ciąg obchodów w postaci pikniku na Plaży Romantycznej.

 

Osoby, które maja problem z dotarciem od przystanku autobusowego na plażę prosimy o kontakt z sekretariatem UTW.  Podwózka zapewniona! 

Wykład 23 maja

W najbliższy czwartek zapraszamy na wykład pani profesor Danuty Hübner – Międzylesie ul. Żagańska 1a.

Wspomnienie z wyjazdu do Poronina

 
 
Tygodniowe wyjazdy są organizowane dwa razy do roku na wiosnę ( kwiecień) i jesienią (wrzesień).
 
Ostatnie terminy wyjazdów to 14.04. 2018 – 21.04.2018 ; 15.09.2018 – 22.09.2018 : 06.04.2019 – 13.04.2019.
 
Nasze główne cele w trakcie wyjazdu to poprawa zdrowia i  kondycji fizycznej ( codzienna poranna gimnastyka, pięciokrotne korzystanie z kąpieli w wodach termalnych, codzienne górskie wycieczki  w grupach o zróżnicowanych możliwościach kondycyjnych))  oraz integracja.