Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Zarząd Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zaprasza swoich Słuchaczy na

UROCZYSTĄ  INAUGURACJĘ  ROKU  AKADEMICKIEGO  2020/2021,

która odbędzie się 8 października 2020 r. o godz. 10.00
w sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a.

PREZES ZARZĄDU

Barbara Bednarska

Prosimy o wcześniejsze przybycie po 9.30 z maską i własnym długopisem w celu wypełnienia oświadczenia o braku styczności z wirusem COVID.

Ze względów sanitarnych udział w uroczystości może wziąć 140 osób.

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystości „Sowę” będziemy rozdawać na dyżurze we wtorek 13.10.2020 w godz. 9 -12.00 w sali 58.

Podziękowania za wycieczkę

Dziękujemy Irence za piekną wycieczk szlakiem mazowieckich i podlaskich skarbów sztuki i architektury .  Kilka zdjęć z naszej wyprawy .

1. Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem
2. Zamek w Liwie
3 Pałac w Korczewie
3. Pałac w Patrykozach.

  

Październikowe wycieczki

ZAPROSZENIE NA NASTĘPNE WYCIECZKI

02. październik (piątek) – OTWOCKIE ŚWIDERMAJERY( i nie tylko)

Objazd autokarem Otwocka trasą obrazującą lata jego świetności,( a więc ul. Warszawską, Kościelną, Armii Krajowej, Prusa, Żeromskiego) oraz śladami PRL (Bermanówka, Gomułkówka). Ponadto pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim, cmentarz Żydowski w Anielinie.

Koszt wycieczki 40 zł przy 30. osobach

18. październik (niedziela) – NIEZNANA WARSZAWA

Zwiedzimy nieznane dzielnice Warszawy, a więc Osiedle Wilno, Białołęka, Plac Europejski, szklane domy przy ul. Towarowe

Koszt wycieczki 40 zł przy 30. osobach

Zapisy


Trwają zapisy online do WTUTW.
Do 19.09.20 zapisujemy do grup zajęciowych
Do 02.10.20 zapisujemy do Uniwersytetu.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego

Przypominamy o głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.  Zagłosuj od 1 do 15 września 2020r.

Zachęcamy do głosowania na projekt „ Kino w Wawerskim Centrum Kultury”,

nr ESOG -278, w dzielnicy Wawer. Będziemy mogli wspólnie korzystać z zakupionego sprzętu i mieć blisko kino.

Internetowo głosujemy na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl,

Papierowo – wypełniamy kartę do głosowania i zanosimy ją do urzędu dzielnicy.

Zaproszenie na wyścigi 2020

DZIEŃ UTW NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH –  INNY NIŻ ZWYKLE, ALE NIE MNIEJ EMOCJONUJĄCY.

ZAPRASZAM WSZYSTKIE WARSZAWSKIE I MAZOWIECKIE UTW.

Z POZDROWIENIAMI

Krystyna Lewkowicz

Informacja do pobrania TUTAJ!

Propozycja kursów językowych

Zapraszamy słuchaczy Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie na bezpłatne kursy. Kursy są intensywne – każde zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne. Po 2 godzinach jest przerwa kawowa. Kurs trwa 120 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem.

Na kursy języków:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego.
  Wszystkie kursy do poziomu A1/A2.

Na kursy komputerowe

W programie : praca z komputerem, praca w sieci, program Word, program Excel, bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów technicznych i cyfrowych.

Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe.

Grupy muszą liczyć 10 – 12 osób. Dni i godziny kursów są dostosowane do kursantów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do koleżanki Doroty Pietrek. Mail: [email protected], tel. 606488048.

Sprawa jest pilna, bo ostateczne uzgodnienia będą robione w końcu sierpnia. Chcemy wiedzieć ile grup rezerwować.

                                         Sekretarz WTUTW Elżbieta Madejska

Zaproszenie na wrześniowe wycieczki

15. WRZESIEŃ (wtorek)

1. DOBRE – Muzeum poświęcone rzeźbiarzowi Konstantemu Laszczce

2. KORCZEW – zespół pałacowo – parkowy z XVIII wieku. Pałac odrestaurowany przez potomków przedwojennych właścicieli

3. PATRYKOZY – neogotycki pałac, z XIX wieku, ma tak nieszablonową architekturę, że od początku budził zdziwienie pomieszane z zachwytem.

4. MOŚCIBRODY – zabytkowy zespół dworsko – parkowy z 1. połowy XIX wieku.

Możliwość zjedzenia żurku i degustacji miejscowych wędlin

22. WRZESIEŃ (wtorek)

1. WARKA – XVII wieczny pałac, w którym obecnie mieści się Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

2. BELSK DUŻY – z klasycystycznym kościołem. W podziemiach kościoła pochowany Jan Kozietulski oficer wojsk napoleońskich, który wsławił się szarżą w przełęczy Somosierra

3. MAŁA WIEŚ – zabytkowy klasycystyczny pałac. Po II. wojnie światowej znacjonalizowany był rezydencją Urzędu Rady Ministrów do 2008 roku. Zwrócony właścicielom, odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania

UWAGA:

PRZEWIDYWANA JEST WYCIECZKA DO OTWOCKA I AUTOKAREM PO NIEZNANEJ WARSZAWIE

Porządek obrad

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW WTUTW

                                  w dniu 20.08.2020 r

Zarząd WTUTW podjął uchwałę o przeprowadzeniu Walnego Zebrania Delegatów

w dniu 20.08.2020 roku o godz.10.30.

    W razie braku kworum, zgodnie z zapisami Statutu o godz.10.45 rozpoczynamy zebranie w drugim terminie, na którym nie jest wymagane kworum. 

    Na Walnym Zebraniu Delegatów jeden delegat reprezentuje 5 członków. Przy 381 członkach na dzień zebrania, wymagane jest 77 delegatów.

    Przy obecności 40 delegatów (kworum= ½ ilości delegatów +1) zebranie odbędzie się w pierwszym terminie.

     Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i powitanie delegatów WTUTW.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad. 

5.  Przyjęcie porządku obrad. 

6.  Wybór Komisji Wniosków. 

7.  Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za rok

         akademicki 2019/2020  wraz z przyjęciem uchwały. 

8.  Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz z przyjęciem uchwały.

      9.  Informacja prezesa WTUTW o działalności finansowej w okresie  I–VI 2020.

     10. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie

            absolutorium dla Zarządu.

     11. Dyskusja

     12. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie

            absolutorium dla Zarządu i przyjęcie uchwały.

     13. Sprawy bieżące

 1. zmiany w składzie zarządu
 2. wstępna koncepcja organizacji roku 2020/2021 w warunkach epidemii.        

     14. Sprawozdanie Komisji Wniosków 

     15.  Zamknięcie obrad.

Regulamin  obrad

Walnego Zebrania Delegatów WTUTW

Regulamin  obrad

Walnego Zebrania Delegatów WTUTW

Walne Zebranie Delegatów WTUTW zwane jest dalej Walnym Zebraniem

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie WTUTW za pośrednictwem delegatów, zgodnie z paragrafem 18 pt. 4 statutu.
 2. Prawo głosowania przysługuje tylko delegatom, reprezentującym członków.  Delegatowi przysługuje tylko jeden głos.
 3. Walne Zebranie otwiera prezes WTUTW, który przeprowadza wybory przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. Prezes WTUTW przekazuje dalsze prowadzenie Walnego Zebrania wybranemu przewodniczącemu.
 4. Przewodniczący Walnego Zebrania podaje pod głosowanie regulamin obrad, z prośbą do Komisji Skrutacyjnej, by umieściła wyniki głosowania w protokole obrad.

6.   Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawia zebranym porządek obrad   celem jego uchwalenia. Walne Zebranie może zmieniać kolejność lub odroczyć rozpatrzenie niektórych pozycji porządku obrad.

7. Przyjmuje się jeden protokół Komisji Skrutacyjnej na wybór przewodniczącego i sekretarza, przyjęcie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.

8.  Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza wybory 3-osobowych Komisji: Skrutacyjnej i Wniosków. Szczegółowe zadania Komisji określone są w pkt. 14 – 15 niniejszego regulaminu.

9.  Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi obrady z zachowaniem

     uchwalonego porządku, a w szczególności:

 1. udziela głosu osobom referującym poszczególne punkty porządku obrad,
 2. kieruje dyskusją zapewniając swobodę wypowiedzi, udzielając głosu mówcom w kolejności zgłoszenia, odbierając im głos w razie przekroczenia zasad ustalonych niniejszym regulaminem i ogólnie przyjętymi zwyczajami,
 3. dba o ład na sali obrad,
 4. przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. nadzoruje protokołowanie.

10. Walne Zebranie może ustalić zasady dyskusji, w szczególności ograniczyć ilość wystąpień jednego delegata na ten sam temat, ustalić maksymalny czas jednej wypowiedzi.

11. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych delegatów.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia, do skuteczności których wymagana jest kwalifikowana większość głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

12.   Na żądanie większości reprezentantów obecnych na Walnym Zebraniu głosowanie tajne może odbywać się również w innych sprawach.

13.   Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu w górę.  Głos oddaje się za uchwałą, przeciw uchwale lub wstrzymując się od głosu.

14. Zadaniem Komisji Wniosków jest zebranie, sformułowanie i poddanie pod głosowanie zgłoszonych na Walnym Zebraniu wniosków.  Komisja sporządza protokół zawierający przyjęte przez Walne Zebranie wnioski.

15.  Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest ustalenie prawa Walnego Zebrania do

       podejmowania uchwał oraz przeprowadzanie głosowań i obliczanie ich

       wyników.

16. Z obrad Walnego Zebrania spisywany jest protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

        Do protokołu dołącza się jako załączniki:

 • protokół Komisji Skrutacyjnej,
 • protokół Komisji Wniosków,
 • listę obecności.

17.  Protokoły z Walnego Zebrania Delegatów przechowuje się przez okres 10 lat.

                 Sekretarz WTUTW                                     Prezes WTUTW

                Elżbieta Madejska                                  Barbara Bednarska                       

            ………………………..                           …………………………………