ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
18 czerwca godz.10.00; II termin – 10.15;
PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie zebrania , powitanie;
2. Występ uniwersyteckiego zespołu wokalnego;
3. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Wniosków;
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres kadencji (czerwiec 2013 – czerwiec 2015);
7. Sprawozdanie finansowe;
8. protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium;
9. Dyskusja;
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
—– Przyjęcia sprawozdania merytorycznego;
—– przyjęcia sprawozdania finansowego;
—– przyjęcia uproszczonej rachunkowości;
11.Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium , przyjęcie uchwały;
12, Wybory władz WTUTW:
—- Wybór Komisji Skrutacyjnej;
—- ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne;
—- prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa, zarządu, z-ców członków zarządu i komisji rewizyjnej;
—– przeprowadzenie wyborów;
13.Protokół Komisji Skrutacyjnej;
14. Przdłożenie wniosków przez Komisję Wniosków;
15. Zamknięcie merytorycznej części zebrania;
II. część – towarzyska;