Sprawozdanie merytoryczne WTUTW za okres akad. 2021/2022

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z pracy ZARZĄDU WTUTW w r. akad. 2021/2022
I.METRYCZKA:
1.Nazwa organizacji: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 1. Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe,
  3.Rejestracja: 31. 03. 2004, KRS – 0000202244, NIP – 952 195 80 93, REGON –015766940
 2. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006,
 3. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa,
 4. Członkowie na dzień 14.06.2022 – 314 osób; we wrześniu 2021
  przyjęliśmy 50 nowych osób, z roku 2020/2021 nie ponowiło
  członkostwa 40 osób. Zmarli- 2 osoby. Według płci — kobiety – 267- tj.
  85 %, mężczyźni 47 tj. 15 %. Według wieku – jesteśmy uniwersytetem
  dwupokoleniowym, w przedziale 50+ do 90+. Nasza oferta musi być
  dopasowana do potrzeb wszystkich naszych słuchaczy. Wiemy, że grupa starszych seniorów chętnie uczestniczy w wykładach w realu
  wycieczkach i spotkaniach integracyjnych. Bardzo jesteśmy im za to
  wdzięczni. Niestety pandemia sprawiła że zbyt mało mieliśmy im do
  zaoferowania.
 5. Władze WTUTW – wybrane na kadencję 2021–2023 w dniu 25 czerwca 2021
  roku:
  ZARZĄD: prezes –Barbara Bednarska, wiceprezesi – Elżbieta Chomicka i Elżbieta Madejska; skarbnik – Barbara Pazik – Zajer ; sekretarz Helena Józefacka
  Zastępcy członków Zarządu: Zofia Grajwoda, Irena Strzała , Ewa
  Marczak , Dorota Kowalówka, Dorota Pietrek

7. KOMISJA REWIZYJNA: przewodniczący –Urszula Mastej , zastępca — Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka

8. RADA SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca
– Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Rok akademicki 2021/2022 jest 18 rokiem działalności WTUTW
Sprawozdanie za rok 2020/2021 złożone na walnym zebraniu ( 25 czerwca 2021) zostało przyjęte i Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi przedłożonymi przez Komisję Wniosków podstawą do zbudowania programu na rok 2021/2022 i z tego składamy sprawozdanie.
EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez: wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program turystyczno- krajoznawczy.
Wykłady plenarne : Odbyło się 26 wykładów głównie w trybie online. Początkowo ze względu na pandemię a później z powodu przekazania sali wykładowej na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Na tematykę wykładów miały istotny wpływ ważne rocznice przypadające w roku akademickim. W 40 rocznicę Stanu Wojennego wykład „Stan Wojenny w Polsce z karnawału na wojnę ”.W 230 rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji wykład „Konstytucja 3 maja znana i nieznana”. 50 Rocznica decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego wykład „50–lecie odbudowy Zamku Królewskiego”. 110-Rocznica otrzymania przez Marię Curie Skłodowską nagrody Nobla, wykład „Maria Curie-Skłodowska ,kobieta ,żona, matka”. Setna rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II RP wykład „Mozaika narodowa i etniczna Senatorów w drugiej RP” oraz „Dwory i pałace przedwojennych Senatorów”. Wykład o niebezpieczeństwach związanych z wyzbywaniem się nieruchomości i dot. zapisów testamentowych. „Jak bezpiecznie przekazać majątek” Kontynuowaliśmy program prozdrowotny. Wykłady 1. „Choroby neurologiczne wieku senioralnego” . 2 „Choroby układu oddechowego związane ze starzeniem się organizmu” 3.”Profilaktyka nowotworów układu pokarmowego”. Pozostałe wykłady uwzględniały wnioski słuchaczy i dotyczyły tematyki historycznej i podróżniczej . Średnia oglądalność około 30 osób.
Wykłady sfinansowane głównie z dotacji m. st. Warszawa , część była dla nas nieodpłatnych : Kancelaria Senatu I Radomskie Centrum Rozwoju.

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby Słuchaczy, zainteresowanych konkretnym obszarem kultury. W tym roku akademickim spotykaliśmy się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tematyka -malarstwo przełomu 19/20wieku. Było 8 spotkań
Udział brało średnio 38 osób
Lektoraty – kontynuowało pracę 9 grup j. angielskiego ( na wszystkich poziomach trudności ), 1 grupa j. hiszpańskiego początkująca i 1 grupa zaawansowana. Języków uczyło się ponad 37% wszystkich słuchaczy ( 140 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności podnoszące pewność siebie , szczególnie w
trakcie naszych zagranicznych podróży ale jesteśmy w ciągłym treningu umysłowym pozwalającym zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie –dotacja Miasta i wpłaty uczestników zajęć. Od ogłoszenia stanu epidemii lektoraty prowadzone były w trybie online i w dużej części finansowane z dotacji miasta.
Warsztaty komputerowe – pracowała 1 grupa zaawansowana W w czasie pandemii w formule Online) i 2 grupy początkujące (stacjonarnie) łącznie 32osoby. Zajęcia ze względu na Covid odbywały się w formule on-line. Zorganizowaliśmy też spotkanie seminaryjne dotyczące obsługi smartfona. Uczestniczyło w nich 9 osób

III. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I UDZIAŁ W KULTURZE
Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samooceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W tym roku akademickim pracowały już trzy grupy (30 osób) , 2,5godz/tyg. każda. We wrześniu malarki były na tygodniowym plenerze .Wystawa prac poplenerowych odbyła się w formule on–line, współorganizowana z Wawerskim Centrum Kultury.. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne są ich prace. W maju 2022 grupa malarek była na plenerze w miejscowości Sobków/ Nowe Kotlice. W plenerze uczestniczyło 13 osób plus trener. Wykonano 42 prace.
Malarki namalowały też piękne karty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, które sprawiły wielką przyjemność osobom współpracującym z naszym Uniwersytetem.
Finansowanie: grant z UD Warszawa – Wawer i darowizny uczestniczek zajęć.
Warsztaty śpiewu – kończący się rok był dla zespołu dość trudny. Pandemia przerwała zajęcia ale udało im się wystąpić w pięknym koncercie kolęd wraz z zespołem z Klubów Seniora dzielnicy Wawer. W roku 2022 zmienił się prowadzący nasz zespół wokalny. Pan Sylwester Chodecki prowadził zajęcia jako wolontariusz. Zajęcia Finansowanie: grant z UD Wawer i środki własne Uniwersytetu.
Udział w życiu kulturalnym Warszawy – W okresie sprawozdawczym z powodu pandemii skorzystaliśmy z możliwości udziału w imprezach organizowanych on-line. W styczniu mogliśmy oglądać Sztukę Fredry „Damy i Huzary” a w marcu wysłuchaliśmy koncertu z okazji
Dnia Kobiet transmitowanego z Zamku Królewskiego w wykonaniu Teatru Muzycznego Jana Kiepury. Teatr Młyn wystawiał online sztukę „Niedzielne Popołudnie” , chętni oglądali. Od maja spotykaliśmy się nareszcie w realu w Wawerskim Centrum Kultury. Byliśmy na spektaklu „Między płotem a kowadłem” oraz na 2 koncertach. Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla dzieci TPD Helenów. Oni nam udostępnili naszym malarkom bezpieczne miejsce podczas obostrzeń Covidowych a my pomogliśmy im w wiosennym porządkowaniu terenu. W związku z wojną na Ukrainie i koniecznością pomocy uchodźcom, która zdominowała wszystkie nasze plany włączyliśmy się jako wolontariusze do robienia kanapek i udzielania wszelkiej pomocy uchodźcom.

IV. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.
Formy realizacji: wykłady – 7 w. omówionych powyżej, gimnastyka, gimnastyka na basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.
Gimnastyka – Z powodu pandemii i braku sali odbywała się w formule on-line ćwiczyły 3 grupy ,2 razy w tygodniu każda. Jedna grupa adresowana do sprawniejszych , realizowała program zbliżony do aerobiku. Łącznie ćwiczyło ok.55 osób . Ilość ćwiczących stale się zmniejszała w trakcie roku.
Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy łącznie 60 osób pod pieczą wykwalifikowanego rehabilitanta zatrudnionego przez Uniwersytet. W 2022 roku rozpoczęliśmy ją od 28.02.2022.
Finansowanie: wpłaty słuchaczy i dotacja m st. Warszawa .
Nordic walking : kilkunasto-osobowa grupa ( liczebność zmienna około 15 uczestników ) spotykała się raz w tygodniu na kwalifikowany spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Nawet dłuższa nieobecność prowadzącej ( zwolnienie lekarskie) nie zniechęciła ludzi do spotykania się na marsze.
W październiku realizowaliśmy tradycyjny jesienny zlot kijkarzy zakończony biesiadą połączoną z kiełbaskami przy ognisku. Uczestniczyło w nim 72 osoby. Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są wiosna i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób także z poza Uniwersytetu. Są bardzo cenioną formą rehabilitacji i relaksu, spełniają dobrze ideę integracji środowisk wawerskich. Wyjazdy te są finansowane w całości przez uczestników.

V. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY – patrz: załącznik
Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy zmniejszające się uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Myślimy, że formuła online i ograniczone nasze bezpośrednie kontakty są tego przyczyną. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do spotkań , które były możliwe do realizacji
mimo pandemii. Mam tu na myśli jesienne i czerwcowe spotkanie integracyjne przy ognisku, listopadowe wyjście na Powązki ,wyjazd do Wilanowa na „Królewski ogród świateł”, czy do Powsina na podziwianie przepięknie kwitnących rododendronów. Liczne wycieczki przygotowane przez Irenę Jasińską i Ewę Marczak też mają na celu między innymi zachęcić nas do wyjścia z domu.

VI. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ —
Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim, członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW . Mamy delegata w Parlamencie Seniorów. Jesteśmy członkiem Komisji Dialogu ds. UTW

Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim Słuchaczom za całoroczna pracę z nadzieją, że bilans zysków znacznie przekracza straty. Szczególnie serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy poświęcili więcej swego czasu, pomysłowości i talentu dla naszej wspólnej korzyści i satysfakcji.
Życzymy zdrowych, aktywnych i atrakcyjnych wakacji — Zarząd WTUTW