Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WTUTW

           25 czerwca 2021 godz.15.00 , II termin 15.15

odbędzie się w Instytucie Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28

            Sala konferencyjna na parterze.

Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo w nim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres

     czerwiec 2020-czerwiec 2021

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

7. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem

     w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

8. Dyskusja.  UWAGI i wnioski do Komisji

9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

     Przyjęcia sprawozdania merytorycznego

     Przyjęcia sprawozdania finansowego

10. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

       przyjęcie uchwał

11. Wybory władz WTUTW,

       wybór Komisji Skrutacyjnej,

      ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne,

      prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa, członków zarządu

      i komisji rewizyjnej

     Przeprowadzenie wyborów osobno Prezes, członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji

     Rewizyjnej, członkowie KR

12. Protokół Komisji Skrutacyjnej

13. Wniosek Zarządu do Walnego Zebrania o nadanie godności

       Honorowego członka Uniwersytetu za szczególne zasługi dla WTUTW

14. Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

15. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania godności Honorowego członka Uniwersytetu

16. Zakończenie zebrania.