20 czerwca : Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze WTUTW

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków  WTUTW

   20 czerwca 2022 r. o godz. 10,00  /  II termin 10,15                 w budynku naszej siedziby ul. Żegańska 1A w sali koncertowej

        Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo

       Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków(delegatów) Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku 20 czerwca 2022 r.

    1,    Otwarcie Zebrania

    2,    Wybór Komisji Skrutacyjnej i przegłosowanie formuły głosowania

    3,    Wybór Przewodniczącego zebrania

    4,    Wybór Sekretarza zebrania

    5,    Podjęcie uchwały w/s wyboru Przewodniczącego i Sekretarza

    6,    Przyjęcie porządku dalszych obrad

    7,    Wybór Komisji Wniosków

     8,   Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok akad. 2021 / 2022

Treść sprawozdania

      9,  Sprawozdanie finansowe za rok 2021

   10,    Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej

   11,    Przyjęcie uchwał w sprawach

  • a. przyjęcia sprawozdania merytorycznego
  • b. przyjęcie sprawozdania finansowego

   12,    Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres 2021/2022 – głosowanie,  podjęcie uchwały

   13,    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie przyjęcie rezygnacji Elżbiety ChomickiejPrezentacja kandydatów do funkcji vice prezesa WTUTW

14, Prezentacja kandydatów do funkcji vice prezesa WTUTW

15, Przeprowadzenie wyboru vice prezesa

16, Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie

17, Omówienie zmian w statucie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie

18, Komunikaty na temat Grantów i oferty wakacyjne

19, Zamknięcie obrad