Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; porządek obrad

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

17 czerwca 2019 godz.10.30, II termin 10.45

Ze względu na ważność zebrania prosimy o uczestnictwo.

Porządek obrad

1 Otwarcie zebrania,powitanie

3 Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza

4 Przyjęcie porządku obrad

5 Wybór Komisji Wniosków

6 Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za okres
kadencji(czerwiec 2017-czerwiec 2019)

7 Sprawozdanie finansowe

8 protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

9 Dyskusja

10 przyjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia sprawozdania merytorycznego
Przyjęcia sprawozdania finansowego

11 Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
przyjęcie uchwały

12 Wybory władz WTUTW

wybór Komisji Skrutacyjnej

ustalenie trybu wyborów: jawne/tajne

prezentacja kandydatów do funkcji: prezesa,członków zarządu
i komisji rewizyjnej

przeprowadzenie wyborów

13 Protokół Komisji Skrutacyjnej

14 Przedłożenie wniosków przez Komisję Wniosków

15 Komunikaty,oferta wakacyjna

16 Zamknięcie zebrania