Projekt nowelizowanego statutu WTUTW

 

Statut

Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie o nazwie Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwane dalej Stowarzyszeniem lub Wawerskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie jest neutralne światopoglądowo, politycznie i wyznaniowo. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1393 z późn. zmianami) i używa nazwy: Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, jako zarejestrowana organizacja, posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm./
 2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, otwartą dla osób fizycznych, spełniających wymagania niniejszego statutu, a także organizacji społecznych i gospodarczych.
 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz  jest Dzielnica Warszawa Wawer m.st. Warszawa, a terenem działania jest województwo mazowieckie.

 • 3

Stowarzyszenie może używać podłużnej pieczęci z nazwą i adresem. Może ponadto wydawać legitymacje i odznaki zawierające emblemat stowarzyszenia wyróżniające go wśród innych organizacji. Wzór emblematu zatwierdza Zarząd.

 • 4

Stowarzyszenie współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie oraz bliźniaczymi placówkami w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd, którego uchwała podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

 • 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników w tym swoich członków za wynagrodzeniem lub bez.

Rozdział II

Cele Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sposoby ich realizacji

§ 6

 Celami Stowarzyszenia są:

1)   kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie,

2) wspomaganie rozwoju osobistego poprzez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywizację

3) przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych poprzez propagowanie postaw aktywnego  współuczestnictwa w pracach stowarzyszenia,

4)  propagowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz ludzi starszych, młodzieży i dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia,

5) ochrona i promocja zdrowia w tym, w szczególności upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

6)   upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości   obywatelskiej i narodowej,

8)  działalność na rzecz mniejszości narodowych, poznania ich kultur i tradycji,

9)  działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych,

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

12) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka o raz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych narodów Europy,

14)  samopomoc koleżeńska w zakresie poprawy jakości życia osób starszych.

15)  W zakresie swoich celów statutowych reprezentowanie  interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej

 •                                                                                                § 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie wykładów, seminariów i lektoratów języków obcych oraz sekcji problemowych zgodnie z oczekiwaniami członków,
 • organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,
 • organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-kondycyjnych, wczasów oraz wycieczek krajoznawczych,
 • organizowanie aukcji i imprez dobroczynnych na rzecz swoich członków,
 • organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, prac społecznych , zajęć sportowych i rehabilitacyjnych,
 • aktywizowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych,
 • zaspokajanie potrzeb rozwijania szeroko pojętej twórczości artystycznej,
 • umożliwienie poznania dziedzictwa narodowego poznawania dziedzictwa narodowego, kultury polskiej i światowej,
 • udział w badaniach naukowych szczególnie z zakresu gerontologii,
 • organizowanie konferencji naukowych,
 • współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką osób trzeciego wieku,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,
 • inne działania sprzyjające  rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

  

 •                                                                                              § 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

 •                                                                                              §  9
 1. Członkowie Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:
  1   członków zwyczajnych,
                     1.2   członków honorowych,
                     1.3   członków wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba w wieku emerytalnym lub przed emerytalnym, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna.
 •                                                                                                   § 10
 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.
 2. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe i składkę członkowską.
 3. Osoba prawna ubiegająca się o członkostwo składa Zarządowi oświadczenie woli oraz ustala rodzaj i formę wspierania stowarzyszenia.
 4. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą walnego Zebrania na wniosek Zarządu’           
 5.                                                                                                      §  11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • popierać działania zmierzające do wzrostu znaczenia roli Stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki.
 •                                                                                                        §    12
 1. Członkowie zwyczajni Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:

            1)  korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,

            2)  brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3) wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania,
 4) posiadania legitymacji stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym za wyjątkiem korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
 •                                                                                                           §      13

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:

 • skreślenie z listy członków,
 • wykluczenie ze stowarzyszenia.
 •                                                                                                              § 14
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na drodze uchwały Zarządu w przypadku:

1.1  pisemnej rezygnacji z członkostwa,

1.2  śmierci członka.

1.3  nieuiszczenia składki członkowskiej do 15 września  każdego roku  akademickiego.

 1. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

                 2.1  działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz stowarzyszenia,

                 2.2  nie brania udziału w pracach stowarzyszenia bez podania przyczyny,

                 2.3  utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku.

 1. Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez:
  3.1  dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia
                 3.2  zaprzestanie działalności wspierającej
                 3.3  utratę osobowości prawnej.
 •                                                                                                                                     § 15
 1. Spory wynikłe między członkami na tle ich działalności oraz sprawy członków dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.

2.. Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członka, a w szczególnie jaskrawych wypadkach wykluczyć ze Stowarzyszenia.

3.. Od uchwał Zarządu służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. W przypadku odwołań w sprawach dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia, Zarząd może zawiesić członka w jego prawach do czasu rozpatrzenia odwołania.

 

 •                                                                                                             § 16 

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków /Delegatów/. Uchwała Walnego Zgromadzenia  Członków /Delegatów jest ostateczna.

 

 •                                                                                                            § 17

Zawieranie  umów między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz rozstrzyganiem sporów z nim następuje  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1393 z późn. zmianami).

 

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

 •                                                                                                              §  18
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1)  Walne Zebranie Członków /Delegatów,
  2)  Zarząd,
  3)  Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa dwa lata akademickie.
  1. Walne Zebranie Członków przeprowadza się w końcu roku akademickiego.
  2. Jeśli liczba członków stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. Delegaci wybierani są wg zasady 1 Delegat na 5 członków.
  3. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów mogą dokonać wyboru członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej także spośród tych członków stowarzyszenia, którzy nie zostali delegatami.
  4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków /Delegatów wyrażonego w drodze uchwały.
  5. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.      
  •                  
  •                                                                                                                           § 19
  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków /Delegatów, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków /Delegatów zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając wszystkich członków o jego pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Delegatów zwołuje Zarząd:

  3.1  na podstawie własnej uchwały ,

  3.2  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3.3  na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych  w ciągu dwóch miesięcy od daty  złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

  3.4 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, obraduje wyłącznie nad sprawą, która zawarta jest we wniosku o jego zwołanie

  4  Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków /Delegatów w pierwszym terminie wymagana jest co najmniej obecność połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych,  zwykłą większością głosów.

  •                                                                                                      § 20
  1. Walne Zebranie członków jest zwoływane w trybie zwykłym oraz w trybie nadzwyczajnym
  2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
   • z głosem decydującym – członkowie zwyczajni,
   • z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  3. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:
  • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  • ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
  • uchwalanie nowego statutu lub  zmian w statucie,
  • dokonywanie wyboru odrębnie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, Zastępców Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków stowarzyszenia
  • udzielanie lub odmowa absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
   • podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
   • przyjęcie uchwały o przekształceniu lub likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

   Zarząd Stowarzyszenia

   •                                                                                                                 § 21  
   1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami członków i zgodnie z jego uchwałami. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przez Walnym Zebraniem członków.
   2. Zarząd składa się z pięciu członków w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz od trzech do pięciu zastępców członków Zarządu z głosem doradczym.
   3. Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
   4. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje na pierwszym jego zebraniu.
   5. Określenia zadań dla zastępców członków Zarządu dokonuje Zarząd.
   6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać z głosem doradczym przewodniczący Rady Słuchaczy oraz  przewodniczący Sekcji Problemowych, których zasady działania określa Zarząd.
   7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
   8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
   9. Zarząd może zatrudnić pracownika do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych
   10. Liczebność składu Zarządu ustalana jest przez Walne Zebranie drogą uchwały przed wyborami nowego Zarządu.
   11. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
    • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków
    • kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz oraz działanie w jego  imieniu,
    • opracowanie projektu kierunków  działania i przedłożenie ich pod obrady Walnego Zebrania Członków /Delegatów,
    • realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków/Delegatów,
    • prowadzenie spraw członkowskich,
    • uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
    • zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia,
    • ustalenie rocznych programów prac i ich budżetu,
    • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
    • zawieranie umów z organami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotacji finansowych i ich warunków, oraz innymi instytucjami wspierającymi,

    uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

   • Zarząd w drodze uchwały może powołać Radę Programową określając jej działania oraz uprawnienia,
   • określenie wzoru pieczęci Stowarzyszenia, znaku Stowarzyszenia i wzorów dokumentów wydawanych przez Stowarzyszenie,
   • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

    

   Komisja Rewizyjna                

  •                                                                                                                    § 22
  •  
   1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
   2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   2.1 kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości,  co najmniej raz w roku.

   2.2 składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w podmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

   2.3 przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

   2.4 wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

   2.5  prowadzenie mediacji  w przypadku sporów słuchaczy z Zarządem.

   1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
   2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
   •                                                                                               § 23
   1. Organem samorządu stowarzyszenia słuchaczy jest Rada Słuchaczy, zwana dalej Radą.
   2. W skład Rady wchodzą przewodniczący Sekcji Problemowych.
   3. Przewodniczących, wybierają członkowie Sekcji na początku roku akademickiego w głosowaniu jawnym, na jednoroczną kadencję, do czasu następnych wyborów.
   4. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie programów działania Stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków i postulatów słuchaczy, dbanie o przepływ informacji pomiędzy Zarządem a słuchaczami.
   5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, według trybu wewnętrznie ustalonego.
   •                                                                                             § 24
   1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania.
   2. Dokooptowania dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.

               Rozdział V
             Fundusze i majątek Stowarzyszenia

   •                                                                                              § 25
   1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
    1  wpływy ze składek członkowskich,
    1.2  darowizny, składki, zapisy,
    1.3  wpływy z ofiarności publicznej,
    1.4  dotacje,
    1.5  wpływy z aukcji i imprez dobroczynnych.
   2. Do oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie. 
   •                                                                                             § 26
   1. Działalność stowarzyszenia jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, za wyjątkiem działalności wymienionej w ust. 2
   2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia polegająca na:

   2.1.  organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych,

   2.2   organizowaniu kursów,

   2.3.  organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych,

   2.4.  udział w imprezach kulturalnych,

   2.5.  prowadzeniu aukcji i imprez dobroczynnych,

   może być realizowana jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.

   1. Dochód z działalności odpłatnej stowarzyszenia służy wyłącznie działalności statutowej.
   •                                                                                                            § 27
   1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
   2. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   3. Zakazuje się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
   4. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

   Rozdział VI

   Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  •                                                                                                          § 28
  •  

     Zmiana statutu, opracowanie nowego statutu, przekształcenie lub likwidacja Stowarzyszenia mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, 

   powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, lub w drugim terminie zwykłą większością głosów.

                                                                                                          § 29  

   W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację. Likwidatorami Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie ostatniego Zarządu

  •                                                                                                      § 30
  •  

   Uchwalając likwidację Stowarzyszenia, Walne Zebranie może wskazać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia po pokryciu jego zobowiązań.

    

    

    Uwaga: Nowelizacja Statutu zostaje przeprowadzona zgodnie z nowelizację Ustawy Stowarzyszeniach  z dnia 7 kwietnia  1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2015 r. poz. 1393 z późn. zmianami) 

    

    

    

              

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *