Sprawozdanie merytoryczne 2019/2020

Sprawozdanie finansowe jest dostępne do wglądu w siedzibie UTW w WCK.
 

Sprawozdanie merytoryczne 2019-2020  z pracy  ZARZĄDU  WTUTU

      w  roku akademickim  2019/2020

 

I.METRYCZKA:

1.Nazwa organizacji:  Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. Forma prawna: Stowarzyszenie rejestrowe
 2. Rejestracja: 31. 03. 2004, KRS – 0000202244,  NIP – 952 195 80 93, REGON – 015766940
 3. Status: Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ), od 06. 09. 2006
 4. Siedziba: ul Żegańska 1A, 04 – 713 Warszawa
 5. Członkowie na dzień 14.10.2019 383 osoby;   Wg płci : kobiety  – 321 tj. 83,8%, mężczyźni – 62  tj. 16.2%.   Według wieku jesteśmy uniwersytetem  dwupokoleniowym, w przedziale 50+ do 90+. Taka struktura wiekowa wymaga znaczącego zróżnicowania oferty tak, aby satysfakcjonowała wszystkich słuchaczy.
 6. 7. Władze WTUTW – wybrane na kadencję 2019 –2021 w dniu 17 czerwca 2019:

ZARZĄD: prezes – Barbara Bednarska, wiceprezesi – Elżbieta Chomicka i Maria Jasińska, sekretarz – Elżbieta Madejska  skarbnik – Barbara Pazik-Zajer;

Zastępcy członków Zarządu:  Zofia Grajwoda, Anna Olędzka, Ewa Sękowska,

Teresa Studnicka;

KOMISJA REWIZYJNA:  przewodniczący – Urszula Mastej zastępca – Stefan Kasprzak, członkowie: Stanisława Gałązka;

 1. RADA SŁUCHACZY – tworzą ją wybieralni starostowie grup – przewodnicząca – Iwona Wolfart, zastępca – Ewa Czabajska.
 2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Rok akademicki 2019/2020 jest 16 rokiem działalności WTUTW.

Sprawozdanie za rok 2018/19 złożone na walnym zebraniu w dniu 17 czerwca 2019, zostało przyjęte i  Zarząd otrzymał absolutorium. Zebranie   nie dokonało korekty założeń programowych naszego Uniwersytetu, wobec tego stały się one wraz z wnioskami szczegółowymi, przedłożonymi przez Komisję Wniosków  podstawą do zbudowania programu na rok 2019/2020. Poniższe sprawozdanie dotyczy roku 2019/2020.

EDUKACJA – KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – realizowana jest poprzez:  wykłady plenarne, wykłady specjalistyczne, lektoraty, zajęcia komputerowe, interdyscyplinarny program  turystyczno –  krajoznawczy.

Wykłady plenarne – Z zaplanowanych 30 wykładów  18 odbyło się w normalnym trybie, a 12 w trybie online (epidemia).

Na tematykę wykładów miały istotny wpływ ważne wydarzenia społeczno – polityczne. W związku z niepokojącą sytuacją na świecie odbyły się 2wykłady; 1 o Syrii i 1 o Krymie. Były 2 wykłady związane z bezpieczeństwem w korzystaniu z bankowości elektronicznej, oraz wykłady o niebezpieczeństwach związanych z wyzbywaniem się nieruchomości i dotyczące zapisów testamentowych. Zwróciliśmy też uwagę na ważne rocznice przypadające w roku akademickim 2019/2020. Z okazji 75 rocznicy odbudowy Warszawy odbył się cykl 3 wykładów pt. „Wielcy budowniczowie Warszawy” o  Starynkiewiczu, o Starzyńskim i o Sigalinie. Wszystkie te wykłady odbyły się w trybie online. Oglądalność była ponad 100 osób. Z okazji  100 rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda wykład o jego życiu  wygłosił Waldemar Borzestowski. Wysłuchało go 176 osób (online). Mogliśmy wysłuchać na you tube powieści Tyrmanda ” Zły”.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły i beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego mieliśmy wykład online pt. ”Jan Paweł II i Stefan Wyszyński, oblicza współpracy”. W setną rocznicę 1-szych wyborów parlamentarnych, historyk Jarosław Zawadzki wygłosił wykład „Wybory w II Rzeczpospolitej”.

Kontynuowaliśmy cykl prozdrowotny. W tym roku udało nam się zrealizować wykłady:

„ Czy mózg można odmłodzić” i „Zaburzenia pamięci w wieku starczym”. Były one zaplanowane na czas przed epidemią. Spotkanie z okulistą i geriatrą, przeniesiemy na następny semestr. Wykładowcy nie zgodzili się na online z powodu braku kontaktu ze słuchaczami i braku możliwości zadawania pytań przez słuchaczy.

W bardzo lubianym cyklu muzykologicznym słuchaliśmy 4 wykładów. Dwóch Igora Pogorzelskiego „O historii filmu animowanego” i  „Walc i karnawał” oraz dwóch wykładów online mgr Kamili Wieczorek  „Śladami rodu Straussów” i „Austria śladami Mozarta”.

Pojedyncze wykłady dotyczyły różnej tematyki –  podróżniczej, zdrowego odżywiania, ekologii, spotkania z pisarką itp..

 Wartością dodaną była możliwość poznania wybitnych osobowości polskiej nauki ale także młodych ludzi u progu naukowej kariery, pasjonujących się swoją pracą i świetnie zapowiadających się popularyzatorów wiedzy.  Średnia frekwencja – 100 osób.

Wykłady sfinansowano z dotacji m. st. Warszawa z niewielkim udziałem środków własnych UTW.

Wykłady specjalistyczne – pomyślane były dla mniejszej liczby słuchaczy, zainteresowanych konkretnym obszarem kultury. W tym roku akademickim spotykaliśmy się na Zamku Królewskim, gdzie kustosz  Daniel Artymowski poprowadził dla nas cykl „Wielkie Kultury Europy”. Jest to bardzo interesująca próba przybliżenia kultury i obyczajów najciekawszych europejskich krajów. Część wykładów z powodu epidemii odbyła się online. Online zwiedzaliśmy również Muzeum Polin, byliśmy na wystawach w Łazienkach i w Zachęcie. Wszystkie te wyjścia online finansowane były z Urzędu Miasta.

Lektoraty – kontynuowało pracę 8 grup j. angielskiego  ( na wszystkich poziomach trudności), 1 grupa j. hiszpańskiego.   Języków uczyło się ponad 37% wszystkich słuchaczy ( 148 osób ). Bardzo cieszy tak duże zainteresowanie, ponieważ nie tylko zdobywamy umiejętności podnoszące pewność siebie , szczególnie w trakcie  naszych zagranicznych podróży, ale jesteśmy też w ciągłym treningu umysłowym, pozwalającym zachować sprawność intelektualną ponad wiek metrykalny. Finansowanie – dotacja Miasta i wpłaty uczestników zajęć. Od ogłoszenia stanu epidemii lektoraty prowadzone były online i w całości finansowane z dotacji miasta.

Warsztaty komputerowe – pracowały dwie grupy, łącznie 36osób. Od ogłoszenia epidemii  na początku wykorzystano zajęcia na pomoc słuchaczom w uruchomieniu  Zoom-a, Skypa i innych możliwości korzystania z zajęć online (co się udało). Następne zajęcia komputerowe online odbyły się dla wszystkich chętnych członków UTW. Finansowanie – dotacja miasta i wpłaty słuchaczy. Od czasu epidemii w całości finansowane z dotacji miasta.

 1. ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I UDZIAŁ W KULTURZE

Warsztaty malarstwa – ich celem jest rozwój własnych pasji i talentu, podniesienie samooceny i pozycji w środowisku rodzinnym i społecznym. W okresie sprawozdawczym pracowały dwie grupy ( 23 osoby) , 2,5godz/tygodniowo każda. We wrześniu malarki były na tygodniowym plenerze w Wojciechowie koło Nałęczowa.  Wystawa ich prac” Zieleń Wawra”, która odbyła się tradycyjnie w salach Klubu Kultury Anin  zgromadziła dużo  gości.  Z ogromną przyjemnością i satysfakcją widzieliśmy, jak Koleżanki rozwinęły swoje umiejętności techniczne i jak oryginalne  jest ich widzenie świata.  Podczas epidemii malarki mają zajęcia plenerowe. Mają też w planie zrobienie warsztatów i wystawy dla dzieci niepełnosprawnych. Finansowanie: grant z UD Warszawa – Wawer i kosztów własnych UTW..

Warsztaty śpiewu – kończący się rok był dla zespołu dość trudny. Z powodu epidemii   odbywało się niewiele zajęć. Mogliśmy się cieszyć z występu naszego chóru razem z chórem młodzieży szkolnej podczas obchodów 15-lecia naszego Uniwersytetu. Razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i kolędowaliśmy. W zajęciach wokalno-muzycznych uczestniczy 9 osób. Finansowanie: grant z UD Wawer i środki własne Uniwersytetu.

Udział w życiu kulturalnym Warszawy – w okresie sprawozdawczym skorzystaliśmy z ponad 100 biletów do teatrów, na koncerty poetyckie w Teatrze Narodowym (25), do Filharmonii  (33) i na koncerty w Uniwersytecie Muzycznym ( 34 ). Epidemia uniemożliwiła nam realizację naszych planów w obchodach rocznic, czy też wykorzystania naszych wszystkich biletów. Korzystaliśmy online z ofert teatrów, Opery i koncertów w Filharmonii. Do czasów pandemii finansowane przez słuchaczy, a w okresie epidemii bezpłatne.

III. BLOK PROZDROWOTNY – z oczywistych względów przywiązujemy do jego realizacji ogromną wagę.

 Formy realizacji: Dwa wykłady prozdrowotne wspomniane wyżej, gimnastyka rehabilitacyjna na sali, gimnastyka na basenie, nordic walking, wyjazdy rehabilitacyjne do wód termalnych.

Gimnastyka – ćwiczyło 4 grupy, 2 razy w tygodniu każda. Łącznie ćwiczyło około 110 osób Finansowanie – dotacja uzupełniona wpłatami słuchaczy. W czasie epidemii prowadzono zajęcia online, finansowane z dotacji miasta.

Gimnastyka na basenie – ćwiczyły 4 grupy, łącznie 60 osób, pod pieczą wykwalifikowanego rehabilitantki zatrudnionej przez Uniwersytet. Finansowanie: wpłaty słuchaczy i dotacja m st. Warszawa. Od ogłoszenia epidemii zajęcia nie odbywały się.

Nordic walking – kilkunastoosobowa grupa (liczebność zmienna), spotykała się raz w tygodniu na spacer połączony z ćwiczeniami usprawniającymi. Zróżnicowany poziom sprawności  indywidualnej został uwzględniony w organizacji zajęć tak, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Finansowanie dotacja miasta plus środki własne Uniwersytetu. W czasie zakazu wychodzenia z domu zajęcia nie odbywały się. Po zniesieniu ograniczeń zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Finansowane były z dotacji miasta.

W październiku zrealizowaliśmy tradycyjny jesienny zlot kijkowy, zakończony biesiadą przy ognisku. Kompleks działań N-W jest dla słuchaczy nieodpłatny, finansowany z dotacji m. st. Warszawa oraz środków własnych Uniwersytetu.

Turnusy rehabilitacyjne w wodach geotermalnych Podhala – tradycyjnie realizowane są wiosną i jesienią, uczestniczy w nich średnio 45 osób, także spoza Uniwersytetu. Są bardzo cenioną formą rehabilitacji i relaksu,  spełniają dobrze ideę integracji środowiska wawerskich seniorów. W minionym roku akademickim odbył się tylko wyjazd jesienny. Wiosenny wyjazd nie mógł być zrealizowany ze względu na epidemię. Wyjazdy te są finansowane w całości przez uczestników.

Po raz trzeci zorganizowaliśmy wyjazd do sanatorium. Z 10 dniowego turnusu skorzystały 32 osoby. Przebywaliśmy w Truskawcu na Ukrainie. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili ofertę leczniczo – rehabilitacyjną i korzystali z niej w bardzo szerokim zakresie. Ten aspekt plus dobre warunki socjalne i na wszystko niskie, jak dla Polaków ceny, zachęcają do  powtarzania wyjazdu.

 

 1. PROGRAM TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY

Program turystyczny (wycieczki i muzea) realizowany przez Marię Irenę Jasińską.

Na rok 2019/2020 przygotowano bogaty program turystyczny. Na dalsze poznawanie Polski zaplanowaliśmy seidem wyjazdów jednodniowych i jeden czterodniowy. Jedyny, jaki udało się nam zrealizować to wyjazd pt. „ Gęsina na świętego Marcina” w listopadzie 2019. W programie było zwiedzanie Serocka i Pułtuska, ciekawych miasteczek Mazowsza.

      Z powodu istniejącej sytuacji epidemicznej i koniecznością przestrzegania zaleceń, które utrudniają organizację i realizację programu trzeba było odwołać wyjazdy do Jelitkowa, Poronina, Wiednia, wycieczkę czterodniową „Śladami Jana Pawła II” i dwie wycieczki jednodniowe. Mamy nadzieję, że może jesienią uda się zrealizować coś z naszego bogatego programu.

Byliśmy w Muzeum Narodowym na wystawie „Portret młodzieńca”, dzieło Raffaella Santi. Wystawa była hołdem złożonym artyście w 500-lecie jego śmierci.

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SENIORALNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

   Z okazji rocznicy 11 listopada spotkaliśmy się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Tradycyjnie spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii.  Liczny udział Słuchaczy około 200 osób, serdeczny nastrój, wspólne śpiewanie kolęd. Z okazji dnia Babci i Dziadka w Sali widowiskowej odbyły się występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, zakończone słodkim poczęstunkiem. Więcej naszych planów nie udało się zrealizować ze względu na ogłoszoną epidemię.

   Jesteśmy aktywnie obecni w warszawskim i krajowym życiu uniwersyteckim,   członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, mamy delegata w Parlamencie Seniorów.  Jesteśmy członkiem Komisji Dialogu ds. UTW.

 

 Sprawozdanie przyjęto uchwałą Zarządu nr 10 z dnia 23.06.2020.